Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetwarzanie odpadów (recykling)


Wątpliwość jednostki budzi moment uznania kosztu gospodarowania odpadami za koszt stanowiący koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: 1. Czy opłatę tą należy uznawać za koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu w okresie, w którym nastąpiło nabycie towarów? 2. Czy też powinny one powiększać wartość towarów i być uznawane jako koszty uzyskania przychodu w okresie, w którym nastąpiła sprzedaż towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z maja 2006r. uzupełnionego pismami maja 2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu kosztu gospodarowania odpadami Naczelnik T ...

Czy pozyskane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1-3 ustawy o pdop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu środka trwałego, budowy zakładu przetwarzania odpadów oraz ustalenia, czy udzielenie koncesji umożliwiającej koncesjonariuszowi korzystanie i uzyskiwanie przychodów z tytułu eksploatacji wybudowanej inwestycji jest czynnością podlegająca opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Właściwa stawka podatku VAT dla usług odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz sprzedaży odpadów uzyskanych z rozbiórki mebli

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 25 ms