Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biblioteki

dotyczy darowizn książek na rzecz bibliotek

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.02.2004 r. (znak: I US-II/443/7/2004): Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 8.01.199 ...

dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie i montaż zabudów trwałych stanowiących wyposażenie biblioteki

W nawiązaniu do pisma podatnika z dnia 21.02.2003 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 27.02.2003 r., bez znaku) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonanie i montaż zabudowy trwałej w budynku biblioteki, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( ...

Uprzejmie proszę o potwierdzenie czy w obowiązujących od 2004-05-01 przepisach o podatku VAT nastąpiła jakaś zmiana dotycząca usług archiwizacyjnych zakwalifikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w grupie 9251C, według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w grupie 925150. Dla wyjaśnienia podam, że usługi archiwizacyjne polegają na przechowywaniu akt podmiotów gospodarczych zlikwidowanych, upadłych i istniejących, konserwacji akt, porządkowaniu, świadczeniu kwerend archiwalnych czyli wyszukiwaniu informacji z akt (np. o przebiegu zatrudnienia, pobieranego wynagrodzenia, płatnościach etc.) Ze zgromadzonych zasobów korzystają Sądy, Archiwa Państwowe, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, ludność. Zgodnie z opinią klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego działalność zakwalifikowano następująco: PKWiU – 92.51.12-00.00 KWiU – 92.51.12 – usługi archiwów.W dniu 2000-01-13 Pierwszy Urząd Skarbowy pismem Nr XXX potwierdził, że usługi zakwalifikowane symbolem 92.51.12 podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.Biorąc powyższe pod uwagę proszę o informację czy w zakresie, o którym mowa wyżej działalność usługi archiwizacyjne rozumiana w sposób, o którym pisałem wyżej jest zwolniona od podatku VAT w myśl obowiązujących od 2004-05-01 przepisów.Uważam, że świadczone przeze mnie usługi są zwolnione z podatku VAT.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartej w piśmie Nr P-2-443/27/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku na złożone zapytanie wyjaśniam co następuje. Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o ...

Czy usługi nieodpłatnego wypożyczania wydawnictw przez bibliotekę podlegają opodatkowniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi bibliotekę publiczną, która bezpłatnie wypożycza wydawnictwa. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. (..) odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 8 ust 2 stanowi , iż nieodpłatne ...

Podatnik zapytuje o sposób zaliczenia dotacji do obrotów Uczelni. Zwraca się również z pytaniem czy usługi udostępniania basenu innym osobom niż studenci będą usługami zwolnionymi z podatku VAT a także zapytuje do jakiego symbolu PKWiU należy zaliczyć usługi świadczone przez bibliotekę i w jaki sposób będą opodatkowane.

Stan faktyczny: Uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa na działalność bieżącą, która jest przeznaczana głównie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS. Otrzymywane dotacje nie są związane bezpośrednio z wykonywanymi usługami podlegającymi opodatkowaniu. Podatnik prowadzi również basen służący studentom, a także za opłatą udostępniany jest rodzinom pracowników i uczniom szkó ...


Generowanie strony w 11 ms