Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie do środków trwałych

dotyczy składników majątku wykorzystywanych w działalności gospdarczej i stosowanych stawek amortyzacji

Odpowiadając na pisma z dnia 20.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.02.2004 r.) w sprawie: wysokości stawki amortyzacyjnej dla budynku handlowo-magazynowego, sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zakupionego w 2003 r. wyposażenia (mebli) nowego obiektu handlowego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik ...

Czy można zliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup samochodu wykorzystywanego dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli czas jego używania będzie krótszy niż rok?

Środkami trwałymi zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania między innymi maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie używania dł ...

Podatnik pyta o zakwalifikowanie przyczepy kampingowej do środków trwałych. Podatnik zaznacza, że przyczepa ta będzie przeznaczona do celów noclegowych dla pracowników wyjeżdżających na delegacje, co pozwoli wyeliminować rosnące koszty opłat za hotele.

Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nabyty lub wytworzony we własnym zakresie składnik majątku można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować pod warunkiem, że: - stanowi własność lub współwłasność podatnika, - jest kompletny tj. stanowi całość jako środek trwały i zdatny do użytku w dniu przyj ...

dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...


Dotyczy: 1/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej budynku handlowo-mieszkalnego, którego parter jest wynajmowany,nabytego w1996r. w drodze spadku oraz stawki amortyzacyjnej dla tego budynku; 2/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i stawki amortyzacyjnej

W myśl przepisu art.22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm./ kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /odpisy amortyzacyjne/ dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art.23. Art. 22a ust.1 pkt 1ustawy o po ...

dotyczy możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu

W związku z pismem z dnia 15.07.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), i ...

dotyczy rozliczenia zakupu robót budowlanych w deklaracji VAT-7

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.07.2004 r. (znak: I.US-II/443/83/04) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego stanu fak ...

Czy czynność, polegająca na przyjęciu jako środek trwały samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Korzystając ze swoich uprawnień Bank dokonał przejęcia od kredytobiorcy samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz Banku, czyli samochodu, którego właścicielem był Bank na mocy zabezpieczającej umowy przewłaszczenia i zamierza ów samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych Banku. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), o ...

1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową koparko – ładowarki nabytej po zakończeniu umowy leasingu dla celów jej amortyzacji ? 2. Czy ten składnik mojego majątku może być uznany za używany środek trwały dla którego można ustalić indywidualnie stawkę amortyzacyjną przyjmując dwuletni okres amortyzacji ?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 1.12.2004 r. (data wpływu 2.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ustalania wartości początkowej oraz dokonywania amortyza ...

Generowanie strony w 5 ms