Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód wpłaty

Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu darowizny na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na dowodzie wpłaty pieniężnej na rachunek obdarowanego figuruje spółka z o.o., a nie osoba fizyczna?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podlegają odliczeniu od dochodu darowizny przekazane na : cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, re ...

Klub Sportowy - Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej zwraca się z prośbą o informację dotyczące możliwości przekazywania przez osoby prawne darowizn na rzecz stowarzyszenia , działajacego zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i zarejestrowanego w KRS.

Odpowiadając na pismo z dnia 31.05.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję : Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustaleniu przez osobę prawną jej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, osobie tej przysługuje prawo do odliczenia od docho ...

Czy odsetki od kredytu na zakup mieszkania, którego właścicielem jest jedynie Pani, będą mogły odliczyć wspólnie matka i córka, czy prawo do korzystania z tej ulgi przysługuje tylko córce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie, z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek ud ...

Czy podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi remontowej na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w przypadku gdy na fundusz remontowy przerachowano nadpłatę za centralne ogrzewanie?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie spółdzielni mieszkaniowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że komisja wnioskowa wybrana na ze ...

Podatnik zapytuje, czy sprzedaż mieszkań i garaży osobom fizycznym, lub wpłaty zaliczek na poczet tych transakcji podlegają ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.?

Od 2002r. podatnik wykonuje sezonową działalność gastronomiczną i z tego tytułu użytkuje kasę fiskalną. W roku 2004 podatnik w ramach działalności gospodarczej rozpoczął budowę domu mieszkalnego z przeznaczeniem mieszkań i garaży na sprzedaż (wyłącznie w formie aktu notarialnego). Wpłaty od osób fizycznych będą dokonywane na konto bankowe, ale także, zwłaszcza przedpłaty – w formie gotówkowej. Oc ...

Jak winna być udokumentowana darowizna na cele statutowe Fundacji SA ,czy na dokumencie potwierdzającym wpłatę lub w umowie winien być określony konkretny cel, na który dokonywana jest darowizna.

Spółka zamierza przekazać na cele statutowe Fundacji w 2004 r. kwotę pieniężną. Zgodnie z art. 18 ust. 1 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54, poz. 654 ze zm.) udokumentuje ją dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W umowie darowizny zawrze zapis, że obdarowany zobowiązuje się, zgodnie z wolą darczyńcy, przeznaczyć przedmiot umowy ...

Czy na wpłacone w 2001 roku na konto Urzędu Gminy pieniądze za wykonanie przyłącza wodociągowego powinna być wystawiona faktura VAT? Czy dowody wpłat za w/w czynności są rachunkami? Czy sprzedawane materiały budowlane, za które Urząd Gminy zapłacił wykonawcy wodociągu powinny być obciążone VAT?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2004r. (data wpływu 05.11.2004r.) informuje : 1. W stanie prawnym obowiązującym w roku 2001, zgodnie z zapisem art.32 ust.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o poda ...

Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 02.12.2004 r., w sprawie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą koś ...

Czy składając wspólne zeznanie roczne możemy odliczyć w całości darowiznę na cele kultu religijnego udokumentowaną bankowym dowodem wpłaty, na którym figurują dane tylko jednego z małżonków?

W dniu 14.03.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pana (...) i (...) (...) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie udokumentowania wpłat przekazanych darowizn na cele kultu religijnego. Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny, informuje, iż z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się we ...

Jak prawidłowo dokumentować koszt czynszu za lokal usługowy zarządzany przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości , w której Spółka z o.o posiada udział wynoszący 1/2 części w prawie własności w/w lokalu , natomiast pozostałe 1/2 części udziału posiada osoba fizyczna. Zgodnie z posiadanymi udziałami połowę kosztów czynszu ponosi spółka , a połowę osoba fizyczna.

W dniu 26.01.2005 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki z o.o , uzupełniony dodatkowym pismem z dnia 17.02.2005 r. w sprawie dokumentowania kosztów czynszu za lokal usługowy zarządzany przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości oraz sposobu zaliczania w koszty otrzymanych not księgowych za czynsz do ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka z o.o posiada udział 1/ ...

Generowanie strony w 11 ms