Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapomoga


dotyczy opodatkowania zapomogi wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz wdowy po emerycie lub renciście - byłym pracowniku zakładu

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania zapomogi wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz wdowy po emerycie lub renciście – byłym pracowniku zakładu, udziela poniż ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zapomogi wypłacane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z funduszu utworzonego ze składek członkowskich, przyznane w związku z długotrwałą chorobą (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zatem jeże ...

Zakład pracy umorzył pożyczkę mieszkaniową sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwagi na śmierć pracownika, któremu tę pożyczkę przyznano. Czy powstaje wówczas zobowiązanie podatkowe określone w cytowanym wyżej art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 19.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. ...

Czy bony towarowe, zapomogi na leczenie oraz inne świadczenia sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r.?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 20.05.2004 r. zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiąz ...

Czy dofinansowanie do wycieczki dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym jest świadczeniem rzeczowym?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. dotyczące opodatkowania dofinansowania do wycieczki dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu informuje, że nie podziela pogl ...

Czy zapomogi wypłacane emerytom i rencistom podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. N ...

Czy płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi dla byłego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych, a który nie jest ani emerytem ani rencistą (posiada status osoby bezrobotnej)?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po przeanalizowaniu stanu faktycznego opisanego w piśmie z dnia 16.04.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 19.04.2004 r.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów w zakresie pobrania zaliczek na podatek dochodowy od ...


Pracownik wystąpił o przyznanie zapomogi w związku z wypadkiem losowym - został okradziony i musi odtworzyć dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, itp). Czy w/w zapomoga wypłacona pracownikowi krzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) ?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustwy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Pod pojęciem zda ...

Generowanie strony w 7 ms