Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi obce

Odliczenie podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - art 7 ust.l-3 oraz art.8 ust. l i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).

W myśl art.l4a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola p ...

Czy przekazanie na potrzeby reprezentacji i reklamy zakupionych obcych usług druku i dystrybucji powoduje obowiązek opodatkowania czynności przekazania oraz czy faktura dokumentująca wykonanie ww. usług może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Drugi Urząd ...

Czy w myśl przepisów ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004 r. (złożone w tut. Urzędzie w dniu 20.05.2004 r.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Przekazanie bonów, talonów swoim pracownikom, z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ...

1/Czy poniesione przez Spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty obsługi prawnej, koszty złożenia apelacji oraz koszty sądowe stanowią koszty związane z bieżącą działalnością podmiotu, czy też koszty te zwiększają nakłady inwestycyjne?.2/Jeżeli powyższe koszty dotycza działalności bieżącej podmiotu, to czy stanowią koszty uzyskania przychodu?.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 07 września 2004 r. ( wpływ do US : 09 września 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 września 2004 r. ( wpływ do US : 29.09.2004 r. ) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego : 1.czy poniesione przez Spółkę koszty zastępstwa procesowego , koszty obsługi prawnej , koszty złożenia apelacji oraz koszty sądowe stanowią koszt ...

1. Jaką stawką podatku są opodatkowane usługi własne oraz usługi nabyte (a następnie odsprzedawane dla bezpośredniej korzyści turysty) od podmiotów nie będącymi podatnikami? 2. Czy sprzedawane przez podatnika usługi turystyczne powinny być opodatkowane na zasadach przewidzianych w specyficznych regulacjach odnoszących się do wykonywania usług turystyki, tj. przy zastosowaniu marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z dnia 08.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania usług turystycznych? Które usługi można zaliczyć do usług własnych a które to usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty?

Zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5 (tj. usługi wykonywane we własnym zakresie ).Przez pojecie marży (ust.2 ) należy zaś rozumieć różnicę miedzy kwotą należności ,którą ma zapłacić nabywca usł ...

1. czy w przypadku wydatków, które z uwagi na przekroczony limit nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) , 2. czy podatek zapłacony przy zakupie usług obcych na potrzeby tzw. ,,reprezentacji i reklamy limitowanej", w przypadku przekroczenia limitu może być odliczony od podatku należnego w świetle ww ustawy o VAT.

Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 14 grudnia 2004r, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do tut. Organu z prośbą o zajęcie stan ...

Czy w przypadku zakupu usługi sprzątania przystanków autobusowych komunikacji publicznej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług? Zdaniem podatnika w takim przypadku przysługuje jednostce prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakup usługi wiąże się z zapewnieniem przewoźnikom prawidłowego funkcjonowania przystanków.

Stan faktyczny w sprawie: Zarząd Dróg Miejskich zawarł umowy w sprawie udostępnienia przewoźnikom możliwości korzystania z przystanków autobusowych komunikacji publicznej zarządzanych przez ZDM. Z tytułu powyższych umów występuje podatek VAT, który w całości odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego. W celu utrzymania czystości na przystankach autobusowych jednostka zawarła umowę z wykonawcą, który d ...

Czy w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 22.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w ...

Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu towarowego - wykonując zadania w zakresie transportu i spedycji Podatnik zleca wykonanie usług transportowych podwykonawcom. Czy zakupy te podlegają zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10, czy też w kolumnie 14?.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) oraz z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiącymi załącznik Nr 1 do cyt. wyżej rozporządzenia kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz tow ...

Generowanie strony w 12 ms