Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rodzice

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., uzupełnione w dniu 07.01.2003 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego na działce stanowiącej własność małoletniego syna, informuje, że pr ...


Czy nieodpłatne używanie wiat ( dla potrzeb działalności ) będących własnością rodziców, jest dla podatnika świadczeniem stanowiącym przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

W oparciu o zaprezentowane we wniosku okoliczności, ustalono następujący stan faktyczny w przedmiotowej sprawie: Podatniczka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie skupu i sprzedaży złomu metali nieżelaznych. W działalności tej nieodpłatnie - na podstawie umowy użyczenia - wykorzystuje wiaty stanowiące własność jej rodziców. W związku z powyższym pyta, czy nieodpłatne używania ...

Jakie warunki muszą być spełnione aby w przypadku sprzedaży mieszkania uzyskanego darowizną od rodziców utrzymana została ulga z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 15.07.2004 r. do tut. Urzędu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuje, że na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadkow i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 16 z 1997 r. poz. 89 ze zm.), tut. organ podatkowy może utrzymać zastosowaną ulgę w podatku od dokonanej darowizny, jeśli obdarowany ...

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej

Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem owydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wątpliwości dotyczyły opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej. Jak wynika ze złożonego wniosku - wynagrodzenie powyższe przysługu ...

Podatnicy zapytują, czy będą zobowiązani do zaplacenia podatku od sprzedanego mieszkania, które nabyli przed upływem 5 lat (choć mieszkali w nim 20 lat), jeśli kwotę uzyskaną z jego przedaży przekażą w formie darowizny dzieciom na dokończenie budowy przez nich budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują również podatnicy na podstawie umowy dożywocia.

W dniu 06.01.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 31.01.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 08.02.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa& ...

czy w opisanej sytuacji podatnik może odliczyć w ramach ulgi odsetkowej 1/3 kwoty spłaconej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postananwia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy zwolnienie kwoty 380 zł miesięcznie należy stosować w stosunku do każdego dziecka, czy też do rodzica pobierającego stypendium na swoje dzieci.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w części zapytania dotyczącego - ...

Czy podatniczka może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy jej syn studiuje w seminarium duchownym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z 12.01.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 20.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie preferencyjnego opodatkowania osoby sa ...

dotyczy możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 15.07.2005 r. (znak: PO I/415-15/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, ...

Generowanie strony w 33 ms