Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tworzenie spółki

Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wejściem Spółki na giełdę?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, odpowiadając na zapytanie Spółki dotyczące kosztów związanych w wejściem Spółki na giełdę, informuje: Z dniem 1 stycznia 2003 roku uchylono art. 16 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. ...

Czy zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej z wykonywanej samodzielnie przez małżonków na działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej rodzi obowiazek w podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ( małżonków) i kontynuacji tej działalności w formie spółki cywilnej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki cywilnej ( aktu ...

Czy wydatki związane z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację, wydanego przez U.O.K. i K., potrzebnego na utworzenie nowej spółki, której udziałowcem będzie spółka z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przez Sp. z o.o. „ X” wydatków związanych z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację wydanego przez U.O.K i K. potrzebnego na utworzenie nowej spółki ...


dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Elektrownię w procesie tworzenia spółki akcyjnej wszystkich kosztów, w szczególności kosztów usług doradczych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2005 r. (...) o udzielenie pisemnej informacji ...

Czy wniesienie aportem do spółki z o.o. swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu objęcia udziałów w spółce oraz jak można stworzyć spółkę z o.o.?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005 r. (data wpływu - 28.09.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu - 21.10.2005 r.), w sprawie udzielenia interpr ...

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w okresie pomiędzy zawiązaniem Spółki a dokonaniem jej rejestracji w urzędzie skarbowym

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 04.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie Spółki dot. zaliczenia do kosztów uzyska ...

Czy nowoutworzona spółka cywilna przejmuje przewidziane prawem podatkowym obowiązki i prawa związane z rozliczeniem zdarzeń gospodarczych dokonanych przez osobę fizyczną, która wniosła swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu do tej spółki oraz czy należy uiścić opłatę skarbową związaną z rejestracją tej spółki ?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wspólnie z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne działalności gospodarcze utworzyć spółkę cywilną. Jako wkłady do tworzonej spółki wspólnicy zamierzają wnieść swoje przedsiębiorstwa (własności i inne prawa majątkowe indywidualnie prowadzonych dotychczas działalności gospodarczych). Po wniesieniu przedsiębior ...

Czy przekształcenie zakładu prowadzonego dotychczas przez małżonków (prowadzonego na podstawie wpisu do działalności na imię tylko jednego z małżonków) w spółkę cywilną dwojga małżonków będzie zwolnione od wszelkich opłat i podatków związanych z tym przekształceniem, a przede wszystkim czy utworzenie spółki będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych od wniesienia do spółki majątku wykorzystywanego w uprzednio prowadzonym zakładzie??

Podatnik zwrócił się z zapytaniem - ?czy przekształcenie spółki małżeńskiej w spółkę cywilną dwojga małżonków będzie zwolnione od wszelkich opłat i podatków związanych z tym przekształceniem a przede wszystkim czy utworzenie spółki będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych od wynikających z wniesienia do spółki majątku wykorzystywanego uprzednio w spółce małżeńskiej ?? Ze złożonego ...

W jaki sposób należy ująć te koszty i w którym momencie stanowią one koszty uzyskania przychodu (sługa notarialna - umowa spółki w formie aktu notarialnego, płata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2006r., stwierdza, iż wydatki z tytułu opłaty za wpis Spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospoda ...

Generowanie strony w 5 ms