Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poręczenie

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...


W wystąpieniu w trybie art.14 a Ordynacji podatkowej pytająca zwróciła się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.), z uwagi na powstałą wątpliwość: „czy przekazanie mi gotówki przez osobę faktycznie realizującą prawa i obowiązki poręczyciela(...), skutkuje zrodzeniem się obowiązku podatkowego...”.

W wyniku zawartej umowy trójstronnej - nazwanej Umową zlecenia udzielenia poręczenia majątkowego - pytająca zobowiązała się do przyjęcia od osoby trzeciej i wpłacenia na wskazany rachunek bankowy pewnej kwoty pieniężnej tytułem poręczenia majątkowego ustanowionego wobec podejrzanego. Z treści umowy wynika, iż przyjmująca zlecenie nie jest uprawniona do rozporządzania kwotą przekazaną przez poręczy ...

Czy kwota kredytu wraz z odsetkami spłacona przez poręczyciela lub umorzona przez Bank stanowi dla kredytobiorcy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W przedmiotowej sprawie Bank zawarł umowy kredytowe, które zostały zabezpieczone poręczeniem cywilnym. Zgodnie z umową poręczenia, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Z powodu braku spłat kredytów w terminach wskazanych w umowach, Bank wypowiedział umowy kredytowe i wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko kred ...

Czy zgodnie z zapisami art. 29 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług, dotacja otrzymana z polskich środków publicznych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 8 lipca 2004 r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął – pr ...

Stan faktyczny: Spółka zaciągnęła pożyczkę od zagranicznej osoby prawnej, nie będącej instytucja finansową (osoby zagranicznej nie mającej rezydencji podatkowej w Polsce). W związku z tą pożyczką ponoszone są koszty obsługi w postaci spłacanych odsetek, którymi pożyczkodawca obciąża Spółkę. Zagraniczna osoba prawna poręczyła ponadto kredyt, który Spółka zaciągnęła w banku w Polsce. Z tego tytułu płaci osobie zagranicznej prowizję (wynagrodzenie) od udzielonego poręczenia Pytanie: Czy do wskazanych wyżej kosztów obsługi pożyczki oraz płaconej prowizji od poręczenia należy stosować art. 27 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym traktować je jako import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 powołanej ustawy?Jeśli wskazane powyżej czynności zostaną uznane za import usług czy korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. l pkt l ustawy V AT (poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy) i czy podlegają one wykazaniu w poz. 32 deklaracji V A T-17Ponieważ Spółka dokonuje zarówno czynności podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych czy wskazane powyżej koszty obsługi pożyczki oraz prowizji od poręczenia w przypadku uznania ich za import usług wchodzą do rozliczenia proporcji na podstawie art. 90 ustawy o V A T? Koszty spłaty odsetek są ponoszone w ratach miesięcznych, a pozostałe koszty sporadycznie (do dwóch razy w roku).

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2004 r.) w sprawie dotyczącej prawidłowego interpretowania przez Spółkę art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów określenia czy koszty obsługi pożyczki (od ...

Czy świadczona usługa, polegająca na poręczeniu spłaty przyszłego zobowiązania powstałego na skutek realizacji sprzedaży towarów lub usług (poręczenie na rzecz dostawcy towarów i usług, iż nabywca jego towarów lub usług, zapłaci mu cenę sprzedaży w terminie określonym w wystawionej fakturze) jest zwolniona od podatku od towarów i usług ? Z tytułu poręczenia Spółka pobiera prowizje.

Podatnik załączył do wniosku opinię klasyfikacyjną Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, iż przedmiotowa usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 : „Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych” (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usłu ...

Czy kwota zapłacona wierzycielowi przez spółkę zamiast dłużnika głównego stanowić będzie dla spółki w momencie zbycia posiadanej wierzytelności na rzecz cesjonariusza koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma N. sp. z o.o. z dnia 12.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.10.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 18.1 ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usługi poręczenia kredytu wykonanej poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej?

Odpowiadając na pismo Nr FR/267/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. (data wpływu do urzędu), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Z przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. N ...

Czy udzielenie poręczenia lub przyjęcie roli warunkowo korzystającego należy uznać za usługę i objąć ją obowiązkiem podatkowym? W jaki sposób ustalić cenę rynkową w stosunku do takich świadczeń? Jaką wartość z umowy kredytu czy leasingu należy brać za podstawę naliczenia prowizji? Jaką należy zastosować stawkę VAT? Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej faktury dokumentującej podjęcie takich zobowiązań?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lutego 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 8, art. 29, art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz ...

Generowanie strony w 7 ms