Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi przetwarzania danych

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować wykonywane na rzecz nierezydentów usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, telemarketingu, księgowe, przetwarzania danych i dostarczania informacji?

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 268 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się do m.in. następujących usług: c) w zakresie rzeczoznawstwa d) reklamowych e) księgowych i innych podobnych usług, j ...

Czy usługi zbierania i przetwarzania informacji wykonywane na rzecz podmiotu zagranicznego opodatkowane są obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT ?

W myśl przepisu § 64 ust. 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się między innymi do usług w zakresie przetwarzania danych i dostarczania informacji.Zgodnie z ust. 2 § 64 te ...

1. czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie przez gospodarstwo pomocnicze, usług przetwarzania danych oraz obsługa informatyczna, na rzecz jednostki macierzystej ? 2. czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie przez gospodarstwo pomocnicze, usług przetwarzania danych oraz obsługa informatyczna, na rzecz innych jednostek niż jednostka macierzysta ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 17.05.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Podatnik pyta o to: 1. czy opodatkowaniu podatkiem ...

W kwietniu 2004 wykonano usługę mieszczącą się w katalogu czynności zawartych w § 64 ust. 1 pkt 2 lit. e Rozp. Min. Fin. z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy VAT (księgowych i innych podobnych usług, jak również usług przetwarzania danych i dostarczania informacji). Wystawiono fakturę na rzecz nierezydenta, niebędącego podatnikiem. Zgodnie z § 64 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 obrót z tej sprzedaży wykazuje się w miesiącu wpływu zapłaty na rachunek bankowy podatnika (nie później niż w ciągu 90 dni). Warunek, o którym mowa został spełniony w miesiącu maju 2004, a więc w czasie gdy obowiązywała nowa ustawa o VAT. W myśl ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wykonana usługa opodatkowana była stawką 0% natomiast zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług czynność ta nie podlega ustawie, z możliwością zwrotu podatku naliczonego. W jaki sposób należy zaewidencjonować opisywaną sprzedaż ?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek roz ...

Opodatkowanie usług komputerowej obróbki graficznej, projektowania opakowań i grafiki opakowań wykonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE

Ponieważ zatem opisanych wyżej usług nie zalicza się do usług przetwarzania danych nie ma wobec nich zastosowania przepis art.27 ust.4 pkt 3 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) dotyczący miejsca świadczenia usług jako miejsca gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. W opinii tutejszego organu podatkowego miejscem świadczenia opisanych w złożo ...

Czy usługi w zakresie kompleksowego zarządzania systemami komputerowymi podlegają opodatkowaniu stawką 0% VAT?

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt. 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stawkę podatku obniżoną do wysokości 0% stosuje się do usług: przetwarzania danych i dostarczania informacji pod warunkiem, że usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów ...

W którym miejscu podlega opodatkowaniu usługa przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz firmy z siedzibą w Izraelu? Jaki dokument (fakturę czy rachunek) wystawia się za wykonaną usługę? Jaki wypełnia się formularz aby obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

W świetle art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku usług niematerialnych, enumeratywnie wymienionych w art. 27 ust. 4, a wśród nich - wyszczególnionych w ust. 4 pkt. 3 powołanego artykułu - usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, w sytuacji gdy są one świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług przetwarzania danych oraz usług programowania i dostarczania oprogramowania na rzecz klientów z krajów Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r.(data wpływu 28.05.2004r.) znak:AD_US-pismo_2004-05-26. doc uzupełnione pismem znak: AD_US-pismo odp 2004-06-14 z dnia 14.06.2004 r. w przedmiocie opodatkowania po dniu 1 maja 2004 r. podatkiem VAT usług przetwarzania danych oraz usług programowa ...

1. Czy świadczone na rzecz nie będących podatnikami nierezydentów usługi: monitorowania i raportowania projektu, szkolenia załogi, zbierania i przetwarzania danych finansowych i budżetowych, pomocy w przygotowaniu dokumentacji, należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%? 2. Czy obciążenie kosztami poniesionymi w celu wykonania usługi, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.06.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuje. W przepisie § 64 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Generowanie strony w 10 ms