Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcjonariusz Służby Więziennej

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany przez płatnika od świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej zwalnianym ze służby.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 30.04.2004r, uzupełnione pismem z dnia 19.05.2004r. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a w związku z art. 41 pkt 4 ustawy z dni ...

Czy równoważnik pieniężny wypłacony funkcjonariuszowi na pokrycie kosztów wyżywienia psa specjalnego, stanowi dla tego funkcjonariusza przychód?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nt. 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Pytanie dotyczy równoważnika pieniężnego wypłacanego funkcjonariuszowi służby więziennej na pok ...

1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych (odprawa,ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nadgodziny) funkcjonariuszowi służby więziennej należy sumować z dotąd wypłaconymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy i opodatkować wg "progów podatkowych", czy też należy ich nie zsumować, a opodatkować osobno wg pierwszego progu podatkowego. 2. Czy zapomoga udzielona wdowie po zmarłym emerycie, leczącej się od dłuższego czasu na wadę słuchu na dofinansowanie aparatu słuchowego jest wolna z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1. Płatnik dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 104 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.) funkcjonariuszom, w związku ze zwolnieniem ich ze stałej służby. Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymują następujące świadczenia pieniężne: Odprawę, Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ni ...

Czy posiłki otrzymywane nieodpłatnie przez szefów kuchni- funkcjonariuszy służby więziennej, w ramach posiadanych przez nich uprawnień, są świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wnioskodawca pisze, iż personelem zatrudnionym w kuchni zakładów karnych, aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych jest szef kuchni, będący etatowym funkcjonariuszem Służby Więziennej, oraz podlegający mu kucharze, którymi najczęściej są osadzeni. Szef kuchni nadzoruje pracę kucharzy, co wymusza na nim konieczność próbowania i spożywania posiłków w różnych fazach ich przygotowywania. ...

Podatnik zapytuje się o opodatkowanie pomocy finansowej przyznawanej funkcjonariuszom służby więziennej na budownictwo mieszkaniowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie funk ...

Czy koszty wynajmu kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 24.01.2005 r.) uzupełnionego dnia 08.02.2005 r. wynika, iż funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w Areszcie Śledczym zostały przydzielone kwatery tymczasowe na podstawie: umowy najmu lokalu - w jednym przypadku. Umowa najmu lokalu została podpisana pomiędzy Aresztem Śledczym a osobą fizyczną. Kwatera prywatna wynajmowana jest dla ...

Czy pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe otrzymana na podstawie ustawy o Służbie Więziennej podlega opodatkowaniu z chwilą jej otrzymania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 17 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe funkcjonariuszom Służby Więziennej w roku 1996 i 2 ...

Czy słuszna jest interpretacja zaliczająca ryczałt pieniężny, wypłacany funkcjonariuszom Służby Więziennej za wyżywienie psa służbowego, do ekwiwalentu zwolnionego od podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Funkcjonariuszom Służby Więziennej wypłacony będzie ryczałt pieniężny na wyżywienie psów służbowych. Równoważnik ten w całości byłby przeznaczony na zakup środków żywnościowych dla psa i nie zawierałby wynagrodzenia dla przewodnika psa, co wynika z Zarządzenia-1/2004 z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie ustalania metod i form wykonywania zadań ochronnych przez funkcjonariuszy SW, w którym Dyrektor G ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych, zostanie prawomocnie umorzone z powodu braku cech przestępstwa lub zakończone wyrokiem uniewinniającym ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2006 r. (data wpływu - 11.05.2006 r.) płatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. opoda ...

Generowanie strony w 5 ms