Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: marynarze

Czy osiągając w roku 2004 dochody wyłącznie z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną na rzecz armatora norweskiego (jestem marynarzem i pełnię funkcję kapitana), ciąży na mnie obowiązek rozliczenia się z osiągniętego dochodu również w Polsce ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że: Art. 4a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż obowiązek podatkowy określa się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 15 ust. 3 u ...

Czy osiągając w roku 2004 dochody wyłącznie z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczona na rzecz armatora norweskiego (jestm marynarzem i pełnię funkcję drugiego oficera pokładowego) ciąży na mnie obowiązek rozliczania się z osiągniętego dochodu również w Polsce?

W związku ze złożony przez Pana zapytaniem dotyczącym opodatkowania w Polsce wynagrodzenia za pracę świadczoną na rzecz armatora norweskiego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: dyby zwolniony dochód nie podlegał zwolnieniu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznych wartość otrzymywanych przez pracowników zatrudnionych na statkach ratowniczych bezpłatnych posiłków korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pracownicy (marynarze) zatrudnieni na statkach ratowniczych otrzymują od pracodawcy podczas pełnienia służby wynoszącej 15 dni kalendarzowych (bez przerwy i bez prawa opuszczania jednostki) bezpłatne całodobowe wyżywienie. Stawka żywieniowa przypadająca na jednego pra-cownika dziennie jest określona kwotowo, zaś wyżywienie jest zbiorowe (przygotowywane i wyda-wane na statku). Z uwagi na fakt rozmi ...

Czy dochody osiągnięte w 2004 r. z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez armatora będącego spółką, której siedziba znajduje się na terytorium USA, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w 2004 r. podejmie pracę jako członek regularnej załogi na statku morskim eksploatowanym przez armatora będącego spółką, której siedziba znajduje się na terytorium USA. Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. Na tle przedstawionych okoliczności podatnik formułuje stanowisko, iż wynagrodzenie za pracę na statku morskim eksploato ...

Czy uzyskany w 2004 r. dochód za granicą Polski winien wykazać w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy i opodatkować go zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową, czy też złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 ze wskazaniami zerowymi?

Pismem z dnia 29.12.2004 r., wystosowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Pan (...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Opisując stan faktyczny Pan Tomasz S. poinformował, że jest marynarzem posiadającym obywatelstwo polskie, zatrudnionym przez firmę mającą swoją sie ...

Czy w przedstawionej sytuacji, podatnik będzie podlegał w Polsce obowiązkowi podatkowemu?

Stan faktyczny: Podatnik – w 2004r. planuje podjąć pracę jako marynarz na statku należącym do niemieckiego armatora, otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie będzie stanowiło dla niego jedyny dochód w danym roku. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fi ...

Czy marynarz pracujący na statku pływającym pod banderą Wysp Bahama, którego pracodawca ma siedzibę w Nikozji na Cyprze ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego, w przypadku gdy w Polsce nie uzyskuje żadnych dochodów?

Pismem z dnia 26 stycznia 2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskoda ...

Czy dochód osiągnięty przez podatnika w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora z siedzibą na Cyprze podlega w Polsce opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. w sprawie: obowiązku składania zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 roku z tytułu zatrudnienia w charakterze marynarza na s ...

W okresie od 01 stycznia 2005r. do dnia 01 czerwca 2005r. pracowałem na statku pływającym pod banderą Bermuda. Czy Rzeczpospolita Polska ma podpisane umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowania z Bermudami ?Czy powinienem płacić podatek dochodowy w Polsce od dochodu osiągniętego na Bermudach ?Czy jako osoba pracująca na statku przysługują przywileje podatkowe z tytułu pracy?

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy a dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – (Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsc ...

Gdzie należy opodatkować wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika zatrudnionego w charakterze marynarza przez armatora z siedzibą na Cyprze?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 4.06.1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z ...

Generowanie strony w 13 ms