Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: producenci

Jak opodatkować usługi polegające na demontażu starej stolarki okiennej oraz zamontowanie nowej, własnej i obcej produkcji?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania produkcji stolarki okiennej oraz świadczenia usług budowlanych związanych z montażem okien i parapetów. W dniu 20.05.04 r. podatnik przedłożył informację otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą klasyfi ...

Jaka stawka podatku obowiązuje w przypadku produkcji urządzeń rozdzielczych i licznikowych dla budownictwa mieszkaniowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 18 czerwca 2004 r. Podatnik zwrócił się do ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na usługi remontowo budowlane świadczone w budownictwie mieszkaniowym prze producenta okien i drzwi?

Z treści zapytania wynika, że firma produkuje okna i drzwi, które następnie są montowane w ramach zamówionej usługi remontowo budowlane u nabywcy. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomi ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji okien i drzwi oraz świadczenia usług budowlanych m. in.: montażu stolarki otworowej. Podatnik otrzymał zlecenie na wykonanie montażu okien w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Usługi te wykonywane będą z wykorzystaniem materiałów wyprodukowanych przez Podatnika. Podatnik zapytuje o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą od 01.05.2004 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce pub ...

1)Jaka stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży gotowych wyrobów razem z usługą polegającą na zamontowaniu okien w budynku mieszkalnym? 2)Jaką stawkę podatku VAT objęta jest sprzedaż stolarki okiennej na Litwę dla firm oraz indywidualnych odbiorców?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie w piśmie z dnia 14 lipca 2004 roku Nr US.IV/443-36/04 na zapytanie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie stawek podatku od towarów i usług z tytułu opodatkowania czynności ...

Spółka zajmuje się produkcją okien i drzwi z drewna jak również świadczy usługi remontowo-budowlane w tym głównie związane z budownictem mieszkaniowym . W ramach świadczonych usług remontowo-budowlanych dostarczane są drzwi i okna wraz z ich montażem . Roboty montazowe nie są wykonywane przez pracowników naszej Spółki.Do wykonywania tych robót Spółka nasza podnajmuje wykonawców z zewnątrz. Umowa w zakresie usługi wiąże naszą Spółkę ze zleceniodawcą . Kalkulacja takiej usługi obejmuje wszystkie koszty : robocizna ( montażu), transportu jak również zużytych materiałów w tym okien i drzwi.Spółka pismem z dnia 28-10-2004 r. wystąpiła do Urzedu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o określenie kodu klasyfikacji PKW i U dla wykonywanych przez naszą Spółkę czynności usług remontowo- budowlanych . Urząd Statystyczny wyraził opinię , że usługi te mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00"Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych ".Opierając sie na tej opini uważamy , ze wmyśl przepisów art.146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 06 stycznia 2005r; orzeka w następują ...

Opodatkowanie dostawy stolarki okiennej oraz usługi montażu okien przez producenta, w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) Postanawia Wydać pisemną interpretację, firmie "X", co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2005r. o ...

Czy wystawiając fakture VAT , można zastosować 7% stawkę opodatkowując prace związane z wytworzeniem elementu architektonicznego do sprzedaży , stosując przy tym symbol PKWiU 25.23.99-00.00 obejmujący usługi związane z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych?Przedmiotem działalności mojej firmy jest produkcja , sprzedaż , montaż wyrobów architektonicznych wykonczeniowych dla budownictwa .

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim , po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 14-02-2005 roku i doko ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.01.2005 r. stosowanie 7%-owej stawki podatku VAT do sprzedaży usług wymiany lub montażu okien i drzwi w budynkach mieszkalnych (PKOB 111) jest zgodne z prawem ?

"X" Sp. j. w dniu 14.02.2005 r., złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży usług wymiany lub montażu okien i drzwi w budynkach mieszkalnych (PKOB 111). Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kon ...

Jaką stawką opodatkować montaż drzwi i okien własnej produkcji oraz zakupione od innej firmy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16.02.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Generowanie strony w 95 ms