Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ

Czy gospodarstwo pomocnicze powołane przez organy władzy publicznej do wykonywania określonych zadań jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT, czy stanowi oddział, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 08.01.1993 r., czy po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. w sprawie wątpliwości Jednostki czy Ośrodek, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy nadal będzie posługiwał się nadanym numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług : sprzedaż kopii map z zasobu geodecyjnego, udzielanie ustnych informacji, wykonywanie wypisow i wyrysów, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 14.05.2004 r.(otrzymano 18.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie kwestii opodatkowania w podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie - działając na podstawie art.14 a § 1 ...

Wnoszę o udzielenie informacji co do podpadania bądź wyłączenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii spod dyspozycji art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004r., tj. podlegania bądź nie podlegania PIWet ustawie o podatku VAT w charakterze podatnika tego podatku wobec wejścia w życie art.15 ust.6 ustawy z dniem 01.05.2004r.

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 w/w ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanyc ...

Czy wykonywanie przez Starostwo zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.. P ...

1. Czy gospodarstwo pomocnicze, w świetle art. 15 ust 6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczonych w zakresie usług na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie § 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia są zwolnione od podatku od towarów i usług, 2. Jakim dowodem należy dokumentować dostawę materiału i sprzętu informatycznego na rzecz Urzędu Wojewódzkiego?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.07.04 r (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.04 r.), nawiązujące do odpowiedzi tut. Organu z dnia 27.05.2004 r. na zapytanieJednostki z dnia 05.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie Strona ...


W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego rozliczania podatku VAT w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Jesteśmy państwową jednostką budżetową, realizującą zadania administracji państwowej. Środki finansowe na swoje wydatki otrzymujemy z budżetu natomiast wszystkie nasze dochody odprowadzane są do budżetu. Od 1.07.2002 r. jesteśmy podatnikami podatku od towarów i usług, ponieważ sprzedajemy usługi podlegające opodatkowaniu ( dzierżawa pomieszczeń) oraz przekroczyliśmy obrót zwalniający z podatku. Czynności wykonywane przez pracowników Inspektoratu Weterynarii w ramach państwowego nadzoru weterynaryjnego mieszczą się w symbolu PKWiU 75.13.11 i na podstawie załącznika nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku VAT. Nasze wątpliwości dotyczą usług zleconych przez Inspektorat Weterynarii do wykonania przez lekarzy wyznaczonych nie będących pracownikami inspektoratu. Są to usługi polegające na badaniu przed i po ubojowym zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawianiu świadectw zdrowia. Usługi te mieszczą się w symbolach PKWiU 74.30.11 oraz 85.20.1 Lekarze badający mięso przedstawiają wykaz zbadanych zwierząt. Inspektorat na tej podstawie wystawia fakturę dla rzeźni a następnie wypłaca lekarzom badającym wynagrodzenie na podstawie faktur i rachunków wystawionych przez poszczególnych lekarzy. -czy faktura wystawiona przez Inspektorat dla rzeźni za czynności wykonane przez lekarzy wyznaczonych powinna być wystawiona z symbolem PKWiU 75.13.11 czy 74.30.11 ? -czy przy usługach o symbolu PKWiU 85.20.1 stawka podatku VAT wynosi 7% czy 22% ? -czy jeżeli stawka za wykonaną usługę jest ceną urzędową, podatek VAT zawarty jest już w cenie czy też należy go doliczać ? -Jeżeli Powiatowy Inspektorat wystawi f-rę za badanie mięsa bez podatku VAT, to jak urzędowy lekarz badający ma wystawić f-rę dla lekarza powiatowego: z podatkiem VAT czy bez ? -Nasze stanowisko w w/w sprawach jest następujące: Wszystkie czynności wykonywane przez Inspektorat Weterynarii zarówno osobiście jak też przez lekarzy wyznaczonych na podstawie zawartych z nimi umów są zwolnione od podatku, ponieważ lekarze ci wykonują czynności pod nadzorem i w imieniu Inspektoratu Weterynarii czyli państwowej jednostki budżetowej, której na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz 535), usług zleconych przez Inspektorat Weterynarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ...

Czy należą się i w jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 29.06.2004 r.) w sprawie kosztów uzyskania przychodów od ekwiwalentu dla delegatów na zebranie przedstawicieli banku udziela poniższej informacji: W prze ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy obowiązany jest do wypełniania pozycji Nr 57 deklaracji VAT-7 dotyczącej kwoty podatku naliczonego od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakup paliwa stanowi koszt podatnika jako urzędu obsługującego organy władzy publicznej ponoszony w celu realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (tj. przepisami ustawy o drogach).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane dowykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15,przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zzastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ...

Generowanie strony w 2 ms