Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: własność rzeczy

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r., uzupełnione w dniu 07.01.2003 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego na działce stanowiącej własność małoletniego syna, informuje, że pr ...

czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej wartość przebiegu pojazdu (do wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), z tytułu używania, na cele prowadzonej działalnosci, samochodów będących własnoscią wspólników spółki.Czy w tym celu potrzebny jest tytuł prawny do tych samochodów, wystawiony na spółkę (np. umowa najmu).

W spółce cywilnej XX jest dwóch wspólników, z których każdy posiada po 50% udziałów. Wspólnicy w prowadzonej działalności korzystają z własnych pojazdów samochodowych, nie będących własnością spółki. Zdaniem podatników kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu – do wysokości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Czy można odliczyć wydatki związane z dojazdami na zabiegi rehabilitacyjne wykorzystując do tego celu samochód użyczony?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2004 r. dot. odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne (data wpływu do Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze 21.07.2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 6, art. 16a ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 16c pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M. sp. z o.o. z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tut. Ur ...

Czy kwoty otrzymane przez pracownika w związku ze zwrotem przez zakład pracy kosztów poniesionych przez tego pracownika na służbowe rozmowy telefoniczne podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej we wniosku z dnia 31.03.2005 ...

Podatniczka będąca posiadaczem samoistnym działki (bez uregulowanego stanu prawnego w postaci prawa własności) przekazała powyższą działkę w samoistne posiadanie powiatowi celem rozbudowy skrzyżowania. Otrzymała za to jednorazowo w formie odszkodowania 4.500 zł z tytułu pozbawienia użytkowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu 2.03.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów ...

Dotyczy skutków podatkowych nabycia nieruchomości przez pośrednika

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup, która zawiera zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym dostawcy – zwłaszcza nowi – zamieszczają na fakturach VAT zastrzeżenie własności sprzedanej rzeczy. Zapis taki zgodnie z art. 589 K.C. i uniemożliwia kupującemu rozporządzanie rzeczą (w tym dalsze zbycie rzeczy) do czasu zapłaty należności za nią. Zdaniem Spółki zapis taki uniemożliwia Spółce rozliczenie podatki VAT, ze względu na nie dojście ...

Czy odpłatne przeniesienie posiadania używanego kanału teletechnicznego korzysta ze zwolnienia od podatku?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania przeniesienia posiadania kanalizacji teletechn ...

Czy zbycie materialnych i niematerialnych składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia części działalności gospodarczej Spółki, w tym zobowiązań i należności, jest zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Zadania związane z dzierżawą nieruchomości i taboru Spółki realizuje wyodrębniony organizacyjnie w jej ramach Departament, którego działalność nie jest prowadzona w formie zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 12 ms