Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karty

Czy imienne karty przejazdu środkami transportu autobusowego, wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy, potwierdzające poniesiony przez pracownika wydatek na dojazd do zakładu pracy w kwocie 3.516,00 zł są wystarczającym dowodem uprawniającym do zastosowania w zeznaniu podatkowym za rok 2002 kosztów uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych ?

Podatnik wyjaśnił, że dojeżdża do zakładu pracy, znajdującego się poza miejscowością zamieszkania, na podstawie karty przejazdu, uprawniającej do przejazdu w określonym terminie środkami transportu autobusowego wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy. Zakład pracy rozliczając miesięczne wynagrodzenie stosował podwyższone koszty uzyskania przychodu ze st ...

Dyrektor Gimnazjum zwraca się z prośbą o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczacego zwolnienia przedmiotowego wolnego od podatku “świadczeń przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem....” Na podstwie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (jedn.tekst Dz.U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z późn. zm.) szkoła otrzymuje środki budżetowe na dofinansowanie opłat ponoszonych przez nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor planuje ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w formach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych, jak: studia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria, szkolenia. W nawiązaniu do cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 70a ust. 3 – Karta Nauczyciela proszę o wyjaśnienie dotyczące: 1.Skierowania przez dyrektora szkoły nauczyciela na kształcenie zgodnie z potrzebami wynikającymi z projektu organizacji szkoły. 2.Nauczyciel sam podejmuje dokształcanie w celu doskonalenia swoich umiejętności. W obu przypadkach nauczyciel ponosi wysokie koszty kształcenia, które szkoła częściowo pokrywa w ramach posiadanego budżetu. 3.Szkolenia Rady Pedagogicznej przeprowadzane przez instytucje, np. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na terenie szkoły. Koszty szkolenia pokrywa w całości szkoła. W roku 2004 maksymalna kwota dla jednego nauczyciela wynosi 750 zł.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję : Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o poda ...

Stan faktyczny: Nasza Spółka dokonywała eksportu w procedurze zawieszenia akcyzy wódek do odbiorcy w Kanadzie podniu l maja 2004. Wódki opuszczały terytorium Polski (i jednocześnie terytorium Wspólnoty) w Gdańsku. Urząd Celny w Gdańsku potwierdził wywóz we właściwym miejscu dokumentu ADT a kartę nr 3 przesłał do naszej Spółki. Otrzymanie karty nr 3 dokumentu ADT spowodowało zakończenie procedury zawieszenia akcyzy (g. zwolnienie przez Urząd Celny zabezpieczenia akcyzowego ustanowionego w związku z opuszczeniem składu podatkowego oraz stosowanie stawki akcyzy w wysokości "O" zł - zero złotych). Zapytanie: Czy potwierdzona przez Urząd Celny (urząd przystawia stosowną pieczęć) dokonujący odprawy eksportowej alkoholu (wódki) karta 3 Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego (ADT), która po otrzymaniu przez Spółkę kończy procedurę zwieszenia akcyzy (zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego) jestdokumentem, który zgodnie z art. 41 ust 6 (ustawy z dnia 11.3.2004r o podatku akcyzowym (Dz. U nr 54 poz. 535) potwierdza wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 28.07.2004. ( data wpływu do tut. Urzędu 29.07.2004r. ), znak DF /2751/2004 informuję, iż eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ) jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt. ...

Czy sprzedaż kart klubowych i członkowskich podlega opodatkowaniu VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie w dniu 24.11.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: Zapytanie dotyczy problemu, ...


Podatnik zapytuje o moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży kart uprawniających do korzystania ze świadczonych usług.W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstałby w momencie sprzedaży karty podatnik zapytuje w jaki sposób powinny być określane i wykazywane różnice w kwocie należnego podatku VAT gdyż nabywca karty limit karty mógłby wykorzystać na usługi zarówno opodatkowane jak i zwolnione od podatku VAT.W ocenie podatnika sprzedaż kart stałego klienta nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik prowadzi sprzedaż kart stałego klienta umożliwiających ich nabywcom wykorzystanie limitu pieniężnego przysługującego danej karcie na usługi świadczone przez podatnika. Podatnik świadczy usługi podlegające opodatkowaniu i zwolnione od podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa tow ...

Czy Spółka ma możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa oraz innych towarów i usług za pomocą tzw. kart paliwowych, które stają się przedmiotem dalszych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - u ...

Działając w określonym statucie, Zrzeszenie na mocy upoważnienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Firma wydaje zezwolenia zagraniczne na jednorazowe przewozy rzeczy, krajowym przedsiębiorcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy oraz wydaje karty opłat i pobiera opłaty na warunkach określonych w ustawie o transporcie drogowym. W porozumieniu określone zostały niżej wymienione sady:dystrybucji zezwoleń przeznaczonych dla polskich przedsiębiorców, dystrybucji kart opłat za korzystanie z dróg krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym, pobierania opłat i ich rozliczania oraz rozliczenie ilościowe pobieranych zezwoleńi kart opłatwysokość opłat za zezwolenia i karty, jak również prowizji należnej Stowarzyszeniu z tytułu ich rozprowadzenia ustalono w wysokości określonej w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej :1) z dnia 03.12.1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania (Dz.U. z 1997 r. nr 148, póz. 992)2) z dnia 31.03.1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania ( Dz.U. z 1998 r.nr 45, póz. 286)Po dokonanych zmianach wyżej opisanego porozumienia aktualnie Stowarzyszenie należną prowizję od pobranych opłat odlicza w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, póz. 1648)Nasze stanowisko w sprawie:Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy:1. w przypadku prowizji od opłat za wydane zezwolenia i karty opłat -załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku dochodowym od towarów i usług ( w stanie prawnym roku 2002 ) - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe ( symbol SWW/KWiU ex 91 aktualnie PKWiU) - w grupie tej w podklasie 9111 Z wymienia się między innymi „ ..działalność federacji i stowarzyszeń ; główną działalnością takich organizacji jest działalność informacyjna, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi..."- art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące.

Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2005r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17.02.2005r. nr P-1-443/10/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: - utrzymuję w mo ...

Jaki jest obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przeniesienia przez osobę trzecią wierzytelności w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku prawnego łączącego odrębne podmioty?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r.. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Jaką stawką opodatkowane są prowizje z tytułu dystrybucji kart opłat drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona pośredniczy w pobieraniu opłat z tytułu dystrybucji kart opłaty drogowej uprawniającej przedsiębiorców do przejazdów pojazdami samochodowymi po drogach ...

Generowanie strony w 3 ms