Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność handlowa

Podatnik prowadzi w 2004 r. działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Działalność polega na sprowadzaniu z zagranicy, na własne nazwisko, używanych części samochodowych typu kompletne nadwozie samochodowe, rozmontowywaniu ich i sprzedaży pojedynczych elementów. Podatnik pyta, jaką stawką podatku powinien opodatkować osiągnięty z tej działalności przychód.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ...

1. Czy mam prawo do rozliczenia prowadzonej działalności w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli zawre umowę najmu nieruchomości nie związanej z prowadzoną działalnością i przychody z tego tytułu będę rozliczał na podstawie ryczałtu podatkowego w wysokości 8,5 %? 2. Czy zawieranie kolejnych umów najmu z kolejnymi najemcami umożliwia mi składanie przez małżonków oświadczeń w sposób dowolny zezwalający na określanie które z małżonków będzie opłacało podatek i w jakiej formie z tytułu kolejnych zawieranych umów najmu?

W związku z pismem z dnia 20 kwietnia 2004r. (data wpływu 26.04.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że stanowisko Pana w kwestii: 1) Prawa do rozliczania prowadzonej w zakresie handlu działalności gospodarczej opodatkowanej 3% podatkiem zryczałtowa ...

Czy w przypadku przekazania w formie darowizny towarów i wyposażenia sklepu spożywczo – przemysłowego na rzecz swojego syna prowadzącego działalność gospodarczą o podobnym charakterze, czego następstwem będzie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej - podatniczka zobowiązana jest odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od zapasów towarów i wyposażenia oraz podatek VAT – jak w przypadku likwidacji działalności gospodarczej ?

Ze stanu faktycznego opisanego przez podatniczkę wynika, że rozważa ona możliwość przekazania synowi z dniem 1 stycznia 2005r. sklepu spożywczo - przemysłowego wraz z wyposażeniem i zapasem towarów handlowych. Syn podatniczki prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie handlu. Zarówno podatniczka jak i jej syn wybrali na 2004r. formę opodatkowania zasady ogólne według skali podatkowej, oby ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym poszerzenie zakresu działalności gospodarczej o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu wyłącza tę działalność z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usług chałupniczych oraz od grudniu 2003r. również w zakresie handlu detalicznego. Od stycznia 2004r. Podatniczka rozszerzyła prowadzoną działalność handlową o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zasadą wyrażoną w treści art. 9 ...

Jakie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego mają zastosowanie do przychodów z działalności gospodarczej przedstawionej przez Podatnika ?

Podatnik planuje rozpocząć działalność gospodarczą i zamierza skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania przewidzianych w ustawie z 20.11.1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedmiotem zamierzonej działalności gospodarczej będzie : handel bezpośredni artykułami przemysłowymi, pośrednictwo handlowe w sprzedaży wyrobów metalowy ...


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi. Do sprzedaży towarów używanych stosuję opodatkowanie na zasadach marży. Czy do marży należy wliczyć podatek akcyzowy i łącznie opodatkować VAT, czy też zapłacona akcyza stanowi element ceny nabycia ?

Zgodnie z art.120 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu dalszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ...

Czy prawidłowo opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3% uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan galerię sztuki współczesnej przy wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem Pana opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% podlega uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek V ...

1. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów ze sprzedaży trumien bez świadczenia usług pogrzebowych? 2. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów z usług transportu zwłok samochodem o ładowności poniżej 2 ton również bez świadczenia usług pogrzebowych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo pani Marii D. z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: W treści ww. pisma pani M ...

1. Czy podwykonawca wystawiając przedsiębiorcy zlecającemu fakturę VAT za wykonane roboty budowlano-montażowe w budownictwie mieszkaniowym ma prawo zastosować 7 % stawkę podatku VAT ?2. Czy świadcząc na rzecz inwestora usługę budowlaną wraz z dostarczonym materiałem Podatnik może zgodnie z umową opodatkować całość 7 % stawką podatku od towarów i usług ?3. Czy Podatnik ma prawo skorzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu materiałów ze stawką 22 % VAT wykorzystanych do realizacji usług ?4. Czy Podatnik prawidłowo rozlicza przyjmowanie zadatków ?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych oraz świadczy usługi budowlano-montażowe, w tym związane z budownictwem mieszkaniowym. Na wykonanie powyższych robót budowlanych zawierana jest umowa cywilnoprawna określająca miejsce montażu, całkowitą wartość usługi w której zawarty jest wykaz i wartość zużytych materiałów oraz sposób rozliczenia. W ...

Generowanie strony w 7 ms