Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu

Przepisy ustawy nie przewidują żadnych urzędowych druków, których wypełnienie stanowiłoby o skuteczności złożonego oświadczenia w trybie art. 9 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne nie przewidują też żadnej poza pisemną, formy szczególnej złożenia takiego oświadczenia.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001 r. - utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. W uzasa ...

Czy prawidłowym było nieprowadzenie księgi przychodów i rozchodów od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej kwotą podatkową? Czy prawidłowym było ustalenie dochodu za miesiąc czerwiec uwzględniając stan remanentowy na koniec tego miesiąca? Czy wpisanie spisu z natury w dniu 01.07.2005 r. do sięgi przychodów i rozchodów będzie podstawą do ustalenia dochodu za rok podatkowy 2005?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za niepra ...

dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za cały 2006 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 3.07.2006 r., znak II US.I.PB/415/36/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów pra ...

Za niedopuszczalną wykładnię zmierzającą do wniosku, iż podatnicy, którzy zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ponieważ nie podjęły działań określonych w tym przepisie, równocześnie, na podstawie art. 9 ust. 1 zd. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podlegają tej formie opodatkowania.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 października 2005 r. (I SA/Gl 321/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu skargi Henryka N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 grudnia 2004 r., Nr PBII/1-41171/62/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną decyzję, orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili ...

Generowanie strony w 30 ms