Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przegląd techniczny

Czy w świetle obowiązujących przepisów kasy częściowo wyłączone z użytkowania muszą mieć wykonywane przeglądy techniczne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie uprzejmie informuje: W świetle § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r. ...

Czy usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00. nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu z dnia 24 maja 2004 r., które wpłynęło do organu podatkowego w dniu 27 maja 2004 r., przedstawił Pan następujący s ...

Zapytanie podatnika dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez niego usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach i lokalach budownictwa mieszkaniowego. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu 74.30.15 – usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe. Zdaniem podatnika usługi te, jako związane z budownictwem mieszkaniowym, powinny być opodatkowane stawką 7%.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infras ...

Czy w przypadku ponoszenia wydatków na przeglądy techniczne, naprawy, zakup części zamiennych Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od w/w zakupów ? W ocenie podatnika takie uprawnienie mu przysługuje.

Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje użyczony mu samochód osobowy, który służy do zaopatrzenia sklepu – sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Ponoszone przez Podatnika wydatki eksploatacyjne (zakup części zamiennych, wymiana oleju, przeglądy techniczne, koszty naprawy itp.) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na jego Firmę. Wykazany w powyższych faktura ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przeglądy i naprawy gwarancyjne ciągników i in. sprzętu (na rzecz kupujących), dokonywane przez Spółkę będącą jednocześnie sprzedawcą tych maszyn? Wyjaśnia się, że naprawy i przeglądy odbywają się w ramach funduszy gwarancyjnych tworzonych z odpisów od wartości, zawartych w cenie sprzedaży ciągników i sprzętu. Naprawy gwarancyjne przekraczające kwoty odpisów obciążają koszty własne Spółki.

W świetle przepisu art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2. eksport towarów; 3. import towarów; 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towaró ...

W jakim terminie należy wykonywać przegląd techniczny kasy rejestrującej zainstalowanej w taksówce osobowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09 listopada 2004 r. (data wpływu 10.11.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wyjaśnia: W powyższym piśmie podatnik zwrócił się z zapytaniem odnośnie terminu wyk ...

W jakich terminach należy dokonywać przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu specjalnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, działając stosownie do art. 1 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. informuje: Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy ...

Jakie są wymogi Urzędu Skarbowego w sprawie przeglądów serwisowych urządzeń rejestrujących w taksówce osobowej?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.12.2004 r. (data wpływu do tut. Organu dn. 28.12.2004 r.), w sprawie terminu przeglądów serwisowych urządzeń rejestrujących w taksówce osobowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Ze stanu faktycznego przedstawion ...

Jakie są skutki wycofania kasy rejestrującej z zamkniętego punktu sprzedaży?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2003 r., wyjaśnia: Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz waru ...

Jak często Podatnik powinien dokonywać przeglądów okresowych kasy rejestrującej zainstalowanej w taksówce osobowej.

Stan faktyczny w sprawie. Podatnik wykonuje usługi przewozu osób taksówką. Obrót ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej, która podlega przeglądom okresowym. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunk ...

Generowanie strony w 8 ms