Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeróbki

Czy podatnik miałby obowiązek zwrócić odliczony podatek VAT, gdyby samochód ciężarowy z homologacją został przerobiony na osobowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 20.10.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 –2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Podatnik pyta, czy przerobiony na samochód ciężarowy uniwersalny Fiat Palio o dopuszczalnej ładowności 520 kg, liczba miejsc do siedzenia – 5, i z przedłożonych dokumentów wynika, iż nie posiada świadectwa homologacji może być traktowany jako ciężarowy i wobec czego:1. Skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturze zakupu,2. Rozliczać podatek naliczony związany z jego bieżącym użytkowaniem.

Generalne prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wynikające z art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w stosunku do nabywanych pojazdów jest ograniczone przepisami. I tak stosownie do treści art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podat ...

Czy w związku z zakupionym w czerwcu 2003 r. samochodem, który według przepisów ustawy z dnia 8.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) był samochodem ciężarowym posiadającym świadectwo homologacji, z zakupem którego wiązało się prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości podatnik będzie musiał dokonać korekty tego odliczenia, wówczas gdy we własnym zakresie dokona jego przeróbki na samochód osobowy? Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie mechaniki pojazdowej może we własnym zakresie dokonać takiej przeróbki.

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 20.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ...

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego z homologacją ciężarową w sytuacji, gdy po zmianie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostałby on przerejestrowany na osobowy?

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w Pana piśmie z dnia 9.07.2004r., uzupełnionym pismem z dnia 11.08.2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję: Na podstawie złożonych wniosków ustalono, iż wnosi Pan o udzielenie informacji c ...

Czy w przypadku zakupu samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji oraz w przypadku zakupu części i paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia i zwrotu podatku naliczonego? Podatnik zamierza zakupić samochód ciężarowy o ładowności powyżej 900kg, który następnie przez specjalistyczną firmę zostanie przerobiony na autobus.

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywani ...

Czy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych zużytych do napędu samochodu ciężarowego, którego dopuszczalna ładowność nie przekracza ładowności obliczonej na podstawie wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie dokonana zmiana w tym pojeździe, potwierdzona wpisem do dowodu rejestracyjnego, w następstwie której zmniejszy się ilość siedzeń, a tym samym i ładowność określona w oparciu o ten wzór?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Posiadam samochód, który wykorzystywany jest do działalości opodatkowanej od 24.07.2002r. Ponieważ posiadał on homologacje jako samochód ciężarowy, podatek VAT wykazany w fakturze zakupu został odliczony. Czy sprzedaż samochodu, który obecnie nie spełnia kryterium dopuszczalnej ładowności na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), może być zwolniona od podatku VAT ?

Stosownie do przepisów § 8 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa ...

Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa do samochodu "AUTOSAN", rok prod. 1974, przystosowanego po przeróbce do przewozu towarów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24.11.04r. dotyczące prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu marki Autosan przystosowanego po przeróbce do przewożenia towarów, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z a ...

Stan faktyczny: Nasza S. A. wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu rafinacji, tj. odzysku metali szlachetnych. Proces ten trwa 5- 6 tygodni. Możliwe są następujące scenariusze postępowania z odzyskanymi metalami szlachetnymi: 1. przerabiane są one na nowy katalizator, który wraca do Polski - do Zakładów, 2. Zakłady dokupują pewne ilości metali szlachetnych jako uzupełnienie odzyskanych metali szlachetnych i przerabiane są one łącznie na nowy katalizator, 3. nie wracają do Polski lecz w wybranym przez Zakłady momencie (zależnie od kształtowania się cen na Giełdzie Londyńskiej) sprzedawane są kontrahentowi, który je odzyskał - w momencie wysyłki wiadomo, że zostaną sprzedane i komu. Pytanie: Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii. Jak prawidłowo zakwalifikować i udokumentować w/w zdarzenia dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie sformułowane w piśmie z dnia 09.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.12.2004 r.) uprzejmie informuję: Z zapytania wynika, że Spółka wysyła do kontrahentów zagranicznych z krajów UE zużyte katalizatory w postaci popiołów i złomu siatek katalitycznych w celu odzy ...


Generowanie strony w 4 ms