Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi o charakterze ciągłym

Czy przychody osiągane z tytułu świadczonych usług o charakterze ciągłym powinny być rozliczane w czasie w poszczególnych miesiącach wykonywania zafakturowanych uprzednio usług, pomimo że faktury wystawiane są „z góry” za cały okres przewidywanego w umowie świadczenia usług?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 229 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego odpowiedzi z dnia 23.04.2004 r. znak US72/ROP1/423/414/04/PS na zapytanie podatnika, gdyż jest ona nieprawidłowa. Podatnik nie zgadzając się z odpowiedzią z dnia 23.04.2004 r. udz ...

Czy Spółka prawidłowo ustala i rozlicza koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży energii cieplnej, oraz koszty uzyskania przychodów z pozostałej sprzedaży? Spółka z o.o. prowadzi ewidencję kosztów i przychodów w rachunku porównawczym z podziałem na przychody i koszty : stałe i zmienne w zakresie działalności ciepłowniczej, której dotyczy art. 12 ust. 3d pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tej sytuacji wszystkie rozliczone koszty zarówno koszty stałe jak i zmienne związane z „przesuniętą” sprzedażą dla celów podatkowych przechodzą na miesiąc, w którym przypada termin płatności za dostawy i przesył ciepła i w ten sposób ustalono należną zaliczkę w podatku dochodowym za I kwartał br. Pozostała sprzedaż i odpowiadające im koszty są rozliczane w danym miesiącu. Za I kwartał 2004 do ustalenia wyniku podatkowego przyjęto przychody ze :- sprzedaży ciepła i podatkowe koszty im odpowiadające za 2 miesiące styczeń i luty br- przychody z pozostałej sprzedaży i koszty podatkowe jej odpowiadające z 3 miesięcy. Wartość pozostałego przychodu przypadająca na poszczególne miesiące ustalona jest metodą bezpośrednią przy wykorzystaniu rejestru „Vatowskiego”. Odpowiednio do tego przychodu w 95 % koszty przyjmowane są metodą bezpośrednią, a pozostałe koszty ustalone są udziałem procentowym z przychodu w danej grupie przychodów. Ponadto przy „przesunięciu” sprzedaży zgodnie z terminem płatności grudniowa sprzedaż i odpowiadające jej koszty „przejdą” do rozliczenia na miesiąc styczeń 2005 r. zatem w tym zakresie rok obrotowy będzie miał 11 miesięcy.

Stanowisko Spółki dotyczące kosztów uzyskania przychodu znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa podatkowego tj. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2004 r uległy zmianie wyłącznie przepisy w zakresie ustalania przychodów . Zasady rozliczenia kosztów podatkowych nie zmieniły się. Ale zmiana zasad ustalania daty powstania przychod ...

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi o charakterze ciągłym ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na pismo z dnia 10.05.2004 r., znak RK. / 2004, dotyczące sprzedaży ciągłej. Dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż o charakterze ciągłym przepis z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwiet ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług w zakresie utrzymania domeny internetowej, serwisu internetowego, abonamentu miesięcznego strony internetowej, e-mail, łącza stałe itp. ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Jednostki nr L. Dz ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu obciążenia odbiorcę ciepła opłatami z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczenia w którym znajduje się wymiennik ciepła.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.11.09 nr L.dz/2456/2004 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia odbiorcę ciepła opłatami z tytułu odpłatnego użytkowania pomieszczenia w którym ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług tj. z chwilą dokonania zapłaty należności za fakturę czy z datą wykonania usługi określoną na fakturze?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 12.06.2003 r. (znak: DRA/K/BBG/976/2002, data wpływu do Urzędu 20.06.2003 r.) wyjaśnia co następuje: Przez import usług rozumie się usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z ...

Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków i za datę powstania przychodu przyjmuje wynikający z faktur termin płatności. W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Spółka z o.o. wystąpiła o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu i sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Za datę powstania przychodów uważa się termin płatności wynikający z faktury (a ...

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi ?"

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. R. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 16.02.2005r. Nr 1472/ROP1/423-11/05/PK w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu stos ...

ustalania dochodu do opodatkowania z tytułu dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych tj. prawidłowości postępowania podatnika odnośnie zaliczania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i 4 w związku z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 i w związku z art. 3d pkt 1 ww. ustawy w brz ...

Dotyczy momentu uzyskania przychodów z działalności polegającej na świadczeniu usług monitoringowych , w aspekcie dwóch przepisów art. 12 ust. 3 i 3a oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opinii Spółki w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ta sama czynność jest regulowana przez dwa przepisy.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. Spółki z o.o. "S", wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.05.2005r. Nr 1472/ROP1/423-110/107/05/AF wydane w sprawie ...

Generowanie strony w 22 ms