Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kserokopia

Czy posiadanie przez Spółkę kserokopii certyfikatu rezydencji oraz oryginału tłumaczenia certyfikatu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego jest wystarczającym udokumentowaniem siedziby zagranicznego podatnika?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Wnioskująca posiada kserokopię certyfikatu rezydencji wystawionego przez francuskie władze podatkowe oraz oryginał tłumaczenia certyfikatu sporządzony przez tłumacza przysięgłego języka francuskiego. Zdaniem francuskiego kontrahenta Spółki nie jest możliwe przesłanie oryginału certyfikatu ze względu na fakt, iż francuski organ podatkowy wystawia dla ...

Czy wydatki poniesione przez przedstawicielstwo spółki znajdujące się na Ukrainie mogą być udokumentowane przez Centralę kopiami dokumentów (poświadczonymi za zgodność z oryginałem)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2005r. (data wpływu 05.10.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie dokumentowania prz ...

Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z 18.01.2007r. ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy w oparciu o posiadane dokumenty przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi transportu towarów jako usługi transportu międzynarodowego.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 4 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy prawidłowym będzie przechowywanie w siedzibie jedynie kserokopii dokumentów dotyczących kosztów związanych z Przedstawicielstwem i dostarczanie oryginałów na żądanie Urzędu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 3 października 20 ...

możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji gdy dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy jest tzw. packing list oraz prawidłowość uznania za dowód kserokopii dokumentów bądź dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem, wymienionych w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące funkcjonowania ukraińskiego przedstawicielstwa mogą być na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce, jeżeli oryginały dokumentów dotyczących tych wydatków są przechowywane na Ukrainie i w Polsce Spółka dysponuje jedynie kopiami tych dokumentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro Zainteresowany w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby drukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro Zainteresowany w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby drukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy sporządzanie kopii dokumentów, znajdujących się w zasobie geodezyjnym i katrograficznym, które jest czynnością nierozerwalnie związaną z udostępnianiem zasobu, podlega VAT, czy też może być zwolnione od podatku na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy potwierdzeniem wykonania kopii powinny być faktury VAT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z poźn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 91 ms