Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozwiązanie

Opodatkowanie otrzymanych przez pracowników odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w t ...

W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, w sytuacji gdy zakład pracy wypłacił jednorazowo zaległe wynagrodzenia w związku z przywróceniem przez sąd pracownika do pracy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z podatnikiem rozwiązano umowę o pracę. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z prawem i przywrócił pracownika do pracy. Podatnik jako członek organizacji związkowej jest pracownikiem szczególnie chronionym. W związku z tym, w wyniku przywrócenia do pracy, pracodawca wypłacił wynagrodzenie przysługujące za cały czas pozostawania bez p ...

Czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności?

W odpowiedzi na pismo Nr Dpd /Dyr. 1365/2004 z dnia 09.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje co następuje : Bank nawiązując do udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w trybie art. 14 a § 1 w/w us ...

Czy rozwiązanie rezerwy będzie miało wpływ na wymiar podatku dochodowego od osób prawnych?

Stan faktyczny: Spółdzielnia utworzyła w 1994 roku rezerwę na należności trudno ściągalne. Należności te były zarachowane jako przychody należne w chwili sprzedaży towarów, a utworzona rezerwa była zaliczona w koszty uzyskania przychodu. Do chwili obecnej należności te nie zostały spłacone. Obecnie zarząd spółdzielni w związku z przedawnieniem wierzytelności zamierza rozwiązać rezerwę. Ocena prawn ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do należności, przysługujących Spółce wobec korzystającego, stanowiących - zdaniem Wnioskującego - odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów leasingu, bądź naruszenia postanowień ogólnych warunków umowy leasingu?

W dniu 16.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka zawiera umowy leasingu operacyjnego i finansującego jako finansujący. Umowy te spełniają warunki, określone w art. 17b oraz odpowiednio w art. 17f ustawy o podatku dochodowym ...

Czy podlega opodatkowaniu jednorazowa sprzedaz, przez byłego wspólnika, nieruchomości o wartości powyżej 10 000 euro pozostała po rozwiązaniu spółki cywilnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1-5, art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 15 ust. 1 i 2 , art. 113 ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzam, że przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2006r. (uzupełnione z dnia 31.01. ...

Czy zakończenie działalności spółki jawnej w wyniku umowy o podział majątku (nie poprzez likwidację) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Wspólnicy spółki działającej pod firmą (...) zamierzają rozwiązać umowę spółki j ...

Czy czynność, zgodnie z którą Spółka wyraża za zapłatą określonej sumy, zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawką 22% (PKWiU 70.20.12)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdzam, że stanowisko Podatnika – przedstawione we wniosku znak: CBS/416/2006 z dnia 30.01.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 14.02.2006 r., uzupełnionym pismami z dnia 20.04.2006 r. oraz z dnia 21.04.2006 r. o udzielenie pisemne ...

Czy spłata udziału kapitałowego ustępującemu wspólnikowi spółki jawnej następująca ruchomościami stanowiącymi własność tej spółki i nieruchomościami stanowiącymi własność pozostałych wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ,że ze spółki jawnej, która poprzednio działała pod inną firmą wystąpił wspólnik jeden ze wspólników, w wyniku uprzednio złożonego wypowiedzenia. Aktualnie nastąpiło ustalenie wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika. Wolą Stron jest , aby spłata odbyła się częściowo należącymi do Spółkiruchomościami - maszynami, nabytymi przez Spółkę w trakci ...

Czy wykorzystanie rezerwy do pokrycia straty z tytułu odpisania należności z powodu jej przedawnienia, umorzenia lub nieściągalności, bądź do pokrycia straty na zbyciu wierzytelności powoduje powstanie obowiązku podwyższenia zobowiązania zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 15.02.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wykorzystanie rezerwy do pokrycia straty z t ...

Generowanie strony w 97 ms