Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: windykacja należności

Według jakiej stawki podatku VAT podlega opodatkowaniu usługa windykacji należności?

Usługi windykacji należności zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do symbolu PKWiU 74.84.12 "Usługi świadczone przez agencję inkasa" podlegają zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu według stawki 22 %. Nadmienia się, iż według Klasyfikacji Wyrobów i Usług (KW ...

Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, że Kancelaria prawna świadczy usługi sklasyfikowane wg PKD: 74 11 Z – działalność prawnicza. W ramach tej działalności kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne itp. Kancelaria podpisała z klientem umowę o windykacji należności od dłużników i w ramach tej usługi miała za zadanie reprezentowanie mocodawcy w zakresie negocjacji z dłużnikami, aktualizację danych dłużników, sporządzania odpowiednich pism do dobrowolnego spełnienia żądania, a także wyjaśniania i doradztwa w kwestiach spornych. Za spełnienie tych czynności ustalono wynagrodzenieprowizyjne dla Kancelarii uzależnione od odzyskanych dla klienta kwot. W fakturach VAT określono stawkę opodatkowania w wysokości 22 %. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy wystawiona przez niego faktura VAT za usługę windykacji, klasyfikowana jako usługi świadczone przez agencje inkasa (PKWiU 74.84.12), uprawnia odbiorcę faktury do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze w sytuacji gdy usługi tego rodzaju nie są wykazane w posiadanym przez Kancelarię zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON. Zdaniem podatnika usługobiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko tut. organu podatkowego jest następujące: Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego czy świadczona usługa (w tym przypadku usługa prawnicza) została wykazana w posiadanym przez usługodawcę zaświadczeniu o nadaniu numeru identyfikacji REGON. ...

Czy czynności windykacyjne podejmowane przez Spółkę wobec dłużników są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Spółka wnosząc zapytanie podniosła, iż świadczy usługi telewizji kablowej oraz jednocześnie we własnym zakresie podejmuje czynności windykacyjne, związane ze ściąganiem zaległych wpłat abonamentowych, kosztów wysłania upomnienia, kar za nieterminowy zwrot dekodera, kar za uszkodzony dekoder, opłat klauzulowych, opłat z tytułu rezygnacji z promocji i kosztów odsetek. Wnioskująca prosi o wyjaśnienie ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na: nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności; nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelności

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a: przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie ene ...

Czy usługi windykacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z ...

Przychody

Pismem z dnia 15.07.2004 r. spółka z o. o. zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia dochodu ze sprzedaży (windykacji) obcej wierzytelności. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie wierzytelnościami. Stosownie do art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz ...

Czy usługi polegające na zakupie wierzytelności na własny rachunek w celu egzekwowania podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%? Czy podatnik od nabycia wierzytelności powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy dyskonta wynikające z umów przelewu wierzytelności zawartych przez dniem 1 maja 2004 r. zapłacone przez dłużnika na rzecz cesjonariusza po dniu 1 maja 2004 r. podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt

Ad.1 W zakresie pytania podatnika czy usługi polegające na zakupie wierzytelności na własny rachunek w celu egzekwowania podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, wyjaśnia się, iż: Przelew wierzytelności zwany cesją (określony w art. 509-519 kodeksu cywilnego), jest konstrukcją prawną służącą przeniesieniu prawa majątkowego, jakim jest wierzytelność, przez wierzyci ...


Czy wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na kwotę zasądzoną przez sąd będącą jedynie częścią wierzytelności może być podstawą do spisania całej kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 grudnia 2004 r.). Zgodnie z sytuacją opisa ...


Generowanie strony w 10 ms