Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerachowanie zwrotu podatku

Możliwość przeksięgowania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodowego marki Volkswagen LT-28 w przypadku braku świadectwa homologacji oraz do napędu wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pilarek spalinowych.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 05.05.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie przeksięgowywania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet podatku dochodowego oraz prawa odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem paliw ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadając znaczną nadwyżkę podatku VAT wykazaną w deklaracji VAT-7 można zaliczyć tę nadwyżkę na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z późn zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z ich odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych , a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w c ...

Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc? Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy? Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia deklaracji CIT-2, z której wynika zobowiązanie oraz deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu jednocześnie w tym samym terminie tj. 20 dnia następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z rozliczeniem sposobu zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania CIT-2 nie powstanie zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego objętego rozliczeniem?

Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na p ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

W związku z potrąceniem przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy, w kwocie wyższej od kwoty podatku należnego za okres dziewięciu miesięcy bieżącego roku, obliczonego na zasadach ogólnych, podatnik kieruje zapytanie: czy na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapłacony podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może być zaliczony ...

Czy można przerachować nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 na inne zobowiązania podatkowe ?.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 20.07.2004r w sprawie przerachowania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 na inne zobowiązania podatkowe. Wyjaśnia, iż na podstawie art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa za n ...


Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Strona, w przypadku złożenia obu n/w deklaracji do 20. dnia miesiąca, ma prawo ro ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie Jej bieżącego zobowiązania jako płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 4) kwotą zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o zaliczenie zwrotu różnicy podatku wynikaj ...

Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego ...

Zaliczenie wykazanej przez Spółkę z o.o. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na poczet zobowiązań jej wspólników, z których każdy prowadzi odrębną od Spółki działalność gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 ...

Generowanie strony w 29 ms