Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie na wniosek

Możliwość przeksięgowania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodowego marki Volkswagen LT-28 w przypadku braku świadectwa homologacji oraz do napędu wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pilarek spalinowych.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 05.05.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie przeksięgowywania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet podatku dochodowego oraz prawa odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem paliw ...

Czy można na wniosek spółki cywilnej i jej wspólników dokonać zaliczenia zwrotu VAT spółki cywilnej na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki?

Wnioskiem złożonym w dniu 31.02.2005r. spółka cywilna wystąpiła z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej dokonania zaliczenia zwrotu VAT s.c. za zgodnym oświadczeniem wszystkich wspólników, na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki. Na wezwanie Naczelnika Urzędu do uzupełnienia braków w złożonym wniosku, co do daty zaistnienia zdarzenia i jego ...

Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 listopada 2005 r. Nr II USr.V/415-1/05/GH, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy organ podatkowy może podjąć decyzję o zaliczeniu stwierdzonej nadpłaty w zeznaniu podatkowym na konto przyszłych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 22.05.2006 r. - uzupełnionego w dniu 07.07.2006 r. i 12.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy organ podatkowy ...

zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy data wysłania listem poleconym (stempel poczty) jest datą złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku VAT na poczet innych, bieżących zobowiązań podatkowych i ta data winna być uznana za uregulowanie podatku wskazanego we wniosku? Wniosek jest złożony wraz z deklaracją VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Zaliczenie wykazanej przez Spółkę z o.o. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na poczet zobowiązań jej wspólników, z których każdy prowadzi odrębną od Spółki działalność gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 ...

możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy, w szczególności treść art. 76 § 1, a także art. 76b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ podatkowy jest zdania, iż zaliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji VAT-7, na poczet zobowiązań podatkowych wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych, nastąpi w momencie złożenia tej deklaracji, czyli wpływu do urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 6 ms