Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekroczenie

Czy świadcząc usługi wyłącznie zwolnione z VAT, w momencie przekroczenia kwoty uprawniajacej do korzystania ze zwolnienia powinno być złożone zgłoszenie rejestracyjne VAT? Czy można będzie odliczyć podatek VAT naliczony?

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usugi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które zgodnie z § 67 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym cyt.” zwalnia się od podatku od towarów i usług prowizje i inne wyna ...

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 17.05.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów odnośnie stosowania kas rejestrujących informuję, iż stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2004 roku zwalnia się z obowiązku ewidencj ...

Kiedy podatnik utraci prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 21 października 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że od maja 1999 r. p ...

Czy w oparciu o art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji przekroczenia kwoty limitu 0,25 % przychodu podatkowego, uniemożliwiającego zaliczenietych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, fakt opodatkowania przekazania towarów na reprezentację lub reklamę uprawnia do dokonania odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towarów ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony nr KF/100/05 z dnia 18.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towa ...

� Czy wartość usług świadczonych na terytorium Unii Europejskiej podlega wliczeniu do limitu stanowiącego równowartość kwoty 800.000 euro, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do rozliczania się za okresy kwartalne?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko ...

Czy przy opodatkowaniu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne, pobranych wcześniej ze środków podatnika pochodzących z umowy zlecenia, należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% i jak prawidłowo je wykazać w informacji PIT-8B?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dn. 20.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pobierania zali ...

Czy w zakresie prawidłowego ustalenia kwoty zwalniającej od podatku VAT należy brać pod uwagę kwotę z umowy zlecenia do wypłaty (netto), czyli kwotę po potrąceniu składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w 2006 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, jeżeli do końca 2005 r. jego przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczą kwoty 43.800 zł.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 16.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko przedstawi ...

Czy nadwyżkę ponad kwotę uprawniająca do zwolnienia z podatku od towarów i usług należy potraktować jako kwotę brutto czy kwotę netto i do niej doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko prz ...

Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego podatnik zobowiązany jest jedynie do ujęcia w ewidencji przychodów uzyskanej kwoty do celów podatku dochodowego bez potrzeby płacenia podatku VAT, natomiast z chwilą przekroczenia kwoty ustalonej dla zwolnienia podmiotowego będzie musiał naliczyć i odprowadzić obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 13.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu rozliczania się z podatku VAT w przypadku gdy podatnik korzysta ze zwolnie ...

Generowanie strony w 6 ms