Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obniżenie ceny

dotyczy wystawiania faktur (faktur korygujących)

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2003 r. (znak: EF-158/03) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...

Czy w przypadku gdy ulegnie zmianie cena wyeksportowanego towaru podatnik ma prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7?

W odpowiedzi na pismo (bez numeru) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na podstawie zasad zawartych w art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą ...

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy z tytułu preferencyjnego zakupu nieruchomości od zakładu pracy ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.05.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tyt. preferencyjnego zakupu nieruchomości od zakładu pracy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje: Z przedstawionej w piśmie sytuacji wynika, że nabyła Pani od swojego zakładu pracy – Nadleśnictwa Starachowice, w drodze przetargu ograniczonego ogłoszo ...

1)Czy udzielenie bonifikaty cenowej jest ograniczone limitem? 2)Czy udzielenie bonifikaty cenowej rzędu 70-80% ceny podstawowej na usługi pocztowe, uprawnia urząd skarbowy do uznania, że czynność taka stanowi obejście przepisów prawa podatkowego?

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, ...

Pytanie Podatnika dotyczy wyjaśnienia czy „premie pieniężne" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinny być dokumentowane notami księgowymi.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika: Podatnik zawiera szereg umów na mocy których udziela nabywcom towarów bonusy potransakcyjne. Wartość bonusów zależy zazwyczaj od wartości zakupionych towarów w danym okresie po konkretnej cenie albo od przyspieszania płatności za towar; Stanowią one rodzaj nagrody, premii za spełnienie określonych warunków umowy (w dalszej części zwane b ...

Czy różnica pomiędzy ceną rynkową, a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu preferencji sta-nowi w tym przypadku przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik będąc emerytem w 2003r. zakupił od byłego pracodawcy (Nadleśnictwa) mieszka-nie zakładowe (pustostan) po cenie preferencyjnej. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawodawca w treści art. 40 a ust 4 – 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2000 r. Nr 56 poz. 679 ze zm.) przewidział możliwość preferencyjnego zakupu, tj. po cenach obni-żonych lokali, gruntów z budynkami mieszk ...


Czy różnica pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu warunków preferencyj-nych stanowi dla byłego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo-wym od osób fizycznych ?Czy nadleśnictwo zasadnie wykazało w PIT-8C kwotę przychodu w wysokości bonifikaty?

Stan faktyczny: Podatnik były pracownik (obecnie emeryt ) nadleśnictwa w 2003r. nabył na warunkach pre-ferencyjnych lokal w stanie surowym oraz udział w prawie własności działki gruntu. Nadleśnictwo, zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, obniżyło cenę sprzedaży o 90% ustalając należność do zapłaty przez nabywcę w kwocie 9.752,90 zł, w tym za lokal 9.078,50 zł i udzia ...

Czy obniżka ceny sprzedaży zestawów telefonicznych pracownikom, w stosunku do ceny sprzedaży pozostałym nabywcom niebędących pracownikami, stanowi w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie podlegające opodatkowaniu?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 2.12.2004 r. (znak: NKP-336, data wpływu do tut. Urzędu 10.12.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 17.12.2004 r. (znak: NKP-336), wyjaśnia jak poniżej: Z przedstawionego we wniosku sta ...

czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnica między wartością nieruchomości a faktyczną ceną zakupu /a jeżeli tak to w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić podatek/ ?; czy obowiązek podatkowy powstaje w związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży zawartej w 2004 roku, czy też w związku z aktem przeniesienia własności z 2005 roku ?

Stan faktyczny Z pisma podatnika wynika, iż jest on emerytowanym pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ... W 2005 roku podatnik zakupił na podstawie art. 40a ustawyz dnia 28 września 1991 r. o lasach, w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość rolną zabudowaną oznaczoną jako działka o numerze geodezyjnym ... o powierzchni ..., położoną w ... stanowiącą dotychczas własność Skarbu ...

Generowanie strony w 3 ms