Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi rekreacyjne

Czy organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych z zakresu sportów ekstremalnych oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (sauna, siłownia, aerobik i studio odnowy biologicznej, gra w bilard) od dnia 01.05.2004r. podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Świadczenie usług w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej, organizowania imprez rekreacyjno sportowych, gry w bilard, siłownia, sauna itp. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%.Zwolnienie określone w poz.11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stosuje się do usług świadczonych przez podmioty , które nie mają na celu uzyskanie zysków ...

-Jaką stawką podatku VAT opodatkowane sa bilety wstępu na krytą pływalnię i korty tenisowe?.-Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi na krytej pływalni świadczone dla młodziży szkolnej w ramach lekcji wychowania fizycznego?.-Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować Ośrodek Rekreacji na swoje usługi?.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu na pisemne zapytanie z dnia 06.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Stan faktyczny: Ośrodek Rekreacji dokonuje sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię i korty tenisowe n ...

1. Czy usługi muzealnictwa PKWiU 92.52.11 są zwolnione z VAT? 2. Czy usługi przejazdu bryczką i wozem konnym, jazda na koniu można zaliczyć do usług rekreacyjnych symbol PKWiU 92.72.12, które są zwolnione z podatku VAT? 3.Czy usługi organizowania majówek /kiełbasa z grilla, chleb, żurek/ winny byż zaliczone do usług gastronomicznych symbol PKWiU 55.30.14 i podlegać opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT?

Zgodnie z postanowieniem art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce państwowej /art.2 pkt 6 i art.8 ust.3 /Podobnie jak było w przepisach dotychczasowych podatnik obowiązany jest do prawidłowego zdefiniowania czyn ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na wykonywane usługi w zakresie: aerobik, siłownia, masaż relaksujący, masaż wyszczuplający, gimnastyka ogólnorozwojowa, masaż kosmetyczny, , masaż leczniczy, gimnastyka korekcyjna, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia nauki i doskonalenia gry w tenisa stolowego, wynajem boiska sportowego, sauna.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź -Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 20.01.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, że Strona wnosi o udzielenie infor ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi rekreacyjno-sportowe, tj. pływanie i zajęcia rekreacyjne na sali ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź -Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 27.04.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, że Strona wnosi o udzielenie infor ...

Stawka podatku VAT na usługi hotelowe, usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych i usługi związana z rekreacją i sportem.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

Podatnik jest organizacją społeczną, w ramach prowadzonej działalności statutowej związanej ze sportem motorowym organizuje wyścigi samochodowe, motocyklowe i kartingowe ( symbol PKWiU 92.62.12). Osiągane zyski z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na cele statutowe. Czy podmiot spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z podatku VAT z tytułu świadczenia w/w usług?

Zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ), (...), usługi związane z rekreacją i sportem, zaklasyfikowane do symbolu ex 92 są zwolnione od podatku VAT. Dotyczy to wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do zysków, zaś wszelkie zyski, kt ...

Podatniczka prosi o potwierdzenie prawidłowości stosowania z dniem 1 maja 2004 r. zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla powyższych usług na podstawie załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Zdaniem Podatniczki świadczone przez nią usługi o symbolu PKWiU 92.34.13 nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez rozrywkowych, rekreacyjnych oraz placów zabaw, które w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczone są do grupowania PKWiU 92.34.13 – „Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”. W stanie prawnym obowiązującym do 30 kwietnia 2004r. świadczone przez Podatniczkę u ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy usługach związanych z udostępnieniem automatów do gry oraz jak dokumentować obrót z utargu pochodzącego z wrzutni do automatów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego ŁÓDŹ - POLESIE w odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2004r. ( wpływ do Urzędu ) bez znaku, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepi ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o podanie stawek, które należałoby zastosować do poszczególnych rodzajów świadczonych usług, a w szczególności: 1) usług medycznych świadczonych dla osób niepełnosprawnych i innych przez przychodnię rehabilitacyjną - PKWiU 85.12.1; 2) usług z zakresu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i rehabilitacji) – PKWiU 85.14.13-00.00; 3) usług w zakresie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów skierowanych przez lekarzy rodzinnych, oraz osoby zdrowe – PKWiU 85.14.15-00.00; 4) organizowanie pobytów weekendowych, podczas których uczestnicy korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 85.14.15-00.00; 5) organizowanie wczasów turystycznych bez zapewnienia opieki medycznej i zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 55.23.12-00.00; 6) organizowanie wczasów zdrowotnych za granicą oraz organizowanie wycieczek dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego – PKWiU 63.30.11-00.00; 7) sprzedaży posiłków – PKWiU 55.51.10-00.00, a w szczególności sprzedaży kawy i herbaty stanowiącej integralną część składową posiłków; 8) odpłatnego wypożyczenia sprzętu turystycznego oraz wodnego, typu: rowery, rowery wodne, kajaki – PKWiU 71.40.14-00.00; 9) szkolenia organizowane dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Pracy Chronionej – PKWiU 80.42.20-00.00;w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Symbole klasyfikacyjne dla poszczególnych rodzajów działalności, za wyjątkiem usług szkoleniowych, Podatnik uzyskał w wyniku wystąpienia do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Ponadto Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy dokonana zapłata w miesiącu kwietniu, przed turnusem, który odbędzie się w miesiącu maju powoduje konieczność doliczenia podatku VAT jeżeli taki będzie obowiązywał.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Powyższy załącznik pod pozycją Nr 9 zawiera usługi objęte symbolem PKWiU 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Z kolei zamieszczone w załączniku Nr 3 do ustawy w po ...

Generowanie strony w 5 ms