Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane ze sportem

Czy organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych z zakresu sportów ekstremalnych oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (sauna, siłownia, aerobik i studio odnowy biologicznej, gra w bilard) od dnia 01.05.2004r. podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Świadczenie usług w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej, organizowania imprez rekreacyjno sportowych, gry w bilard, siłownia, sauna itp. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%.Zwolnienie określone w poz.11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stosuje się do usług świadczonych przez podmioty , które nie mają na celu uzyskanie zysków ...

Jaką stawką opodatkowane są od 01.05.2004 r. usługi wynajmu kortów tenisowych, usługi jeździeckie, przewozy bryczkami?

Usługi wynajmu kortów tenisowych (PKWiU 92.62.13-00.90) oraz usługi jeździeckie, przewozy bryczkami, usługi związane z końmi (PKWiU 92.72.12-00.00) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek określonych w art.41 ust.1 (22%) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) ...

Podatnik pyta, czy: 1) dotacja przedmiotowa na pokrywanie części kosztów działalności stanowi zgodnie z ustawą o VAT odrębny obrót opodatkowany podatkiem VAT oraz jaka jest właściwa stawka podatku z tytułu otrzymywanych dotacji, jeśli świadczone usługi są opodatkowane różnymi stawkami VAT; 2) w świetle objaśnień do poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT zakład budżetowy świadczący usługi związane ze sportem jest zwolniony z podatku VAT oraz o dokumenty, na podstawie których może przyjąć, że świadczący na jego rzecz usługi nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków; 3) przy wyliczaniu struktury sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, należy uwzględniać kwotę otrzymanej dotacji oraz czy przy ustalaniu proporcji za rok 2003 należy zaliczyć do obrotu otrzymaną dotację przedmiotową i w jakiej części; 4) nadal przy wynajmie obiektów sportowych obowiązuje interpretacja Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 10.10.2001 r. i podział na cele komercyjne (PKWiU 70.20.12) oraz na cele niekomercyjne (PKWiU 92.62.13); 5) zgodnie z art. 157 ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz czy istnieje obowiązek ponownej rejestracji, jeśli poprzedni druk zgłoszeniowy nie zawierał informacji na temat składania miesięcznych deklaracji VAT.

Ad. 1. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Z powyższego unormowania wynika, iż nie każda dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, lecz jedynie taka, która stanowi dopłatę do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych, t ...

Podatnik zwraca się z prośbą o przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku VAT do usługi o wymienionym PKW i U pkt.1/.PKWiU 92.61.10-00.00 - „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych ,pkt.2/.PKWiU 92.62.12.00 - „usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, pkt3/.PKWiU 92.72.12.00 - „usługi rekreacyjne pozostałe , gdzie indziej nie sklasyfikowane” ,pkt.4/.PKWiU 92.62.13- 00 - ”usługi związane ze sportem pozostałe,gdzie indziej nie sklasyfikowane” ,pkt 5/.PKWiU 93.04.10-00.00 - „ usługi związane z poprawą kondycji fizycznej „,pkt.6/.PKWiU 85.14.13-00.00 - „ usługi świadczone przez fizykoterapeutów”, pkt.7/.PKWiU 71.40.14 -00 - „usługi dzierżawy lub wypożyczania sprzętu rekreacyjnego,rozrywkowego i sportowego,pkt.8/.PKWiU 71.40.16-00.00 - „usługi dzierżawy lub wypożyczenia artykułów użytku osobistego lub domowego pozostałych „, pkt .9/.PKWiU 70.20.12-00.00 - „usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym , stanowiących majątek własny .pkt.10/.PKWiU 70.32.12-00.00 - „usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie”,pkt.11/.PKWiU 63.21.24-00.00 - „usługi parkingowe „

Odpowiedź: Usługi wymienione w punkcie 1 zapytania ujęte są pod poz. 158 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7 %. Opodatkowane są zatem 7 % stawką podatku VAT .Usługi wymienione w pkt.6 zapytania /usługi świadzone przez fizjoterapeutów/ mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 ...

Czy świadczenie usług polegających na organizowaniu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych w halowej piłce nożnej (podatnik podaje symbol PKWiU 92.62.1) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.08.2004 r. (znak: I US-II/443/107/2004). Zapytanie: Czy świadczenie usług polegających na organizow ...

Czy pozycja 11 załącznika nr 4 (wykaz usług zwolnionych od podatku) do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług polegających na udostępnianiu wyciągów narciarskich orczykowych, które klasyfikowane są pod symbolem PKWiU 92.72.12-00.00 – usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane?

W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, stosownie do postanowień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: W złożonym dnia 9.08.2004 r. zapytaniu jedno ...

dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD, związanych z budową trybun, stojaków do piłki siatkowej oraz oświetlenia placu boiska wielofunkcyjnego

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na wniosek z dnia 7.10.2004 r. (znak: Fn-3040/2/V/04) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik ur ...

1) Czy usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), zaklasyfikowane do PKWiU 92.61.10 są zwolnione od podatku VAT, czy też podlegają opodatkowaniu według stawki 7%? 2) Czy podlega opodatkowaniu otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1m2 hali sportowej, stadionu i kąpieliska?

Ad.1Z przedstawionego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) stanu faktycznego wynika, iż Ośrodek świadczy usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.61.10.Zdaniem Podatnika w/w usługi objęte są stawką VAT w wysokości 7%.Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, ...

Jak ustalić kwotę przekroczenia limitu obowiązującą od rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24.09.2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa, w sprawie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia, co następuje: Zgo ...

Podatnik zapytuje o sposób zaliczenia dotacji do obrotów Uczelni. Zwraca się również z pytaniem czy usługi udostępniania basenu innym osobom niż studenci będą usługami zwolnionymi z podatku VAT a także zapytuje do jakiego symbolu PKWiU należy zaliczyć usługi świadczone przez bibliotekę i w jaki sposób będą opodatkowane.

Stan faktyczny: Uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa na działalność bieżącą, która jest przeznaczana głównie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS. Otrzymywane dotacje nie są związane bezpośrednio z wykonywanymi usługami podlegającymi opodatkowaniu. Podatnik prowadzi również basen służący studentom, a także za opłatą udostępniany jest rodzinom pracowników i uczniom szkó ...

Generowanie strony w 136 ms