Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa


1. Czy utrata statusu podatnika VAT przez zakłady osoby prawnej, będąca efektem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powoduje obowiązek zwrotu ulgi związanej z zakupem kas rejestrujących? 2. Czy Agencji przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług gastronomicznych, które to usługi wliczone są w cenę usługi hotelowej świadczonej przez jednostki organizacyjne Agencji? 3. Czy świadczenia rzeczowe oraz świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zużycie, nieodpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług na cele reprezentacji bądź reklamy? 5. Czy całość opłat wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych można zakwalifikować do usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU 70.32.11), które to usługi korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970), czy też właściwsze byłoby wyodrębnienie z opłat wnoszonych comiesięcznie przez najemców opłat za tzw. “media” i zastosowanie wobec nich stawek VAT właściwych dla poszczególnych rodzajów dostarczanych “mediów”? 6. Czy sporadyczne wynajmowanie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej wolnych pokoi w internatach należy traktować jako sprzedaż usług hotelowych, opodatkowanych stawką VAT 7% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT i podlegających obowiązkowi stosowania kas rejestrujących, czy też jest to usługa zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15) wymieniona w załączniku nr 4 ustawy o VAT korzystająca ze zwolnienia od VAT oraz ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz.1971 ze zm.)? 7. Czy świadczenie przez Agencję, zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpłatnych usług dodatkowych na rzecz osób zakwaterowanych w internatach, w szczególności wypożyczanie i pranie pościeli oraz sprzątanie, zwolnione jest od VAT? 8. Czy opłaty pobierane przez Agencję od najemców lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu kosztów napraw i wymiany zniszczonych urządzeń, stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Agencji podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na pytania zawarte w przedmiotowym wystąpieniu Strony z dnia 19.11.2004 r. należy zauważyć, że w myśl art. 29 ust. 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogli odliczyć od tego podatku kwotę wydatkow ...

Czy Spółka prawidłowo zastosowała stawkę 7% dla usług polegających na budowie, remoncie i bieżącej konserwacji internatu?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Czy dochód uzyskany ze zbycia mieszkania podlega „uldze meldunkowej”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany, stosownie do cytowanego art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzić informację (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tę informację podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Opodatkowanie kwoty wypłaconej tytułem wykonania remontu w mieszkaniu będącym w dyspozycji WAM.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w im ...

Czy w świetle przytoczonych faktów kwota, którą Wnioskodawca wydał na fizyczne postawienie garażu (12.518 zł) jest przychodem Wnioskodawcy i czy powinie on ją ująć w PIT-37 za 2010 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

1. Czy kwota wypłacona żołnierzowi na wykonanie w mieszkaniu robót remontowych oraz zakup i wymianę urządzeń, które na podstawie litery prawa w całości obciążą Wojskową Agencję Mieszkaniową stanowi przychód żołnierza? 2. Czy Wnioskodawca powinien złożyć korektę zeznania podatkowego za 2010 rok w celu odzyskania zapłaconego podatku od dochodu, który powstał przez to, że WAM – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wystawiła PIT-8C Informację o przychodzie z innych źródeł, traktując wypłaconą kwotę „remont lokalu mieszkalnego” jako przychód Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Skutki podatkowe ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 64 ms