Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z leśnictwem

Jaka jest stawka podatku VAT na usługę pozyskiwania drewna?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 1 maja 2004 r. sprzedaży usług w zakresie pozyskiwania drewna sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 02.02.10., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze info ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować świadczenie usług w zakresie zieleni miejskiej(PKWiU 01.41.12) oraz utrzymania lasu komunalnego (PKWiU 02.01)?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Uni Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r.stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrz ...

Podatnik nieposiadający oddziału na terenie Niemiec świadczy tam usługi leśne. Prace odbywają się w różnych nadleśnictwach, na różnych powierzchniach leśnych. Realizowane kontrakty są krótkoterminowe. Gdzie znajduje się miejsce świadczenia i opodatkowania w/w usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Począwszy od 1 maja 2004r. zasady opodatkowania usług uzależnione są od charakteru usługi. Od tego zależy ustalenie miejsca (kraju) ich opodatkowania.Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług została sformułowana w art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54 poz. 535).Przepis ten stanowi, że „w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczą ...

Czy podlega odliczeniu podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z utworzeniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej?

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza zaadoptować jeden z budynków gospodarczych na potrzeby edukacji przyrodniczo – leśnej. Część wydatków zostanie pokryta ze środków Podatnika, częściowo zostaną sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podatnik wyjaśnia, że potrzeba prowadzenia stałej i powszechnej edukacji leśn ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować roboty związane z gospodarką leśną - "odbudowa rowów melioracji szczegółowej leśnej wraz z infrastrukturą w leśnictwie" ?

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art.83, art.119 ust.7, art.120 ust. 2 i 3, art.122 i art.129 ust.1.Na podstawie art.41 ust.2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem dre ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług grupowanych wedle PKWiU 01.41.12? Jaka jest stawka podatku Vat dla usług budowy i modernizacji boisk sportowych na terenach szkół publicznych.

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż świadczy on usługi w zakresie wykonania i utrzymania terenów zieleni, zaklasyfikowane w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 01.41.12. Strona jest w trakcie realizacji czteroletniej umowy na pielęgnację terenów zieleni. Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Pytanie w sprawie stosowania obniżonej stawki podatku VAT 3 % z tytułu świadczenia usług przeciwpożarowych w Nadleśnictwie.Przedmiotem działalności są usługi przeciwpożarowe świadczone na rzecz Nadleśnictwa . Praca ta polega na obserwacji terenu leśnego z wieży do wykrywania pożarów, a po godzinie 15 w Punkcie Alarmowo Dowodzeniowym znajdującym się w biurowcu Nadleśnictwa , przyjmuje meldunki telefoniczne i radiowe z wież obserwacyjnych, które są rozmieszczone na terenie Nadleśnictwa

W związki z pismem z dnia 16.08.2004r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.nr.137 poz.926 z późn. zm. ) w sprawie : - stosowania obniżonej stawki podatku VAT 3 % z tytułu świadczenia usług przeciwpożarowych w Nadleśnictwie.W swoim piśmie Podatnik podnosi, że przedmiotem jego działalności są usługi przeciwpożarowe świadczone na rzecz Nadleśnictw ...


Firma zwraca się z prośbą o interpretację, jaką stawkę podatku VAT ma stosować dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych- sklasyfikowanych wg symbolu PKWIU 01.41.12-00.00.Firma wyraża swoje stanowisko, że usługa ta jest opodatkowana stawką 3% na podstawie załącznika nr 6 poz. 64 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535.

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)- Ordynacja podatkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 16-08-2004 r. informuję iż podzielam stanowisko Spółki dotyczące stosowania stawki podatkowej w wysokości 3% dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych sklasyfikowanych wg symbolu PKWiU 01.41.12-00.00. Zgod ...

Czy usługi polegające na przewiezieniu z miejsca magazynowania tłucznia (pryzma zlokalizowana na terenie lasu) na terenie drogi leśnej i rozplantowanie tego materiału można zaliczyć do usług związanych z leśnictwem, opodatkowanych wg 3 % stawki podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 30.09.2004r.(uzupełnionym pismem z dnia 12.10.2004r.), dotyczącym wyjaśnienia czy usługi polegające na przewiezieniu z miej ...

Generowanie strony w 37 ms