Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązki organu podatkowego

dotyczy wykazania w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 kwoty odszkodowania z tytułu tzw. zakazu konkurencji

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu 4.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnośnie wykazania w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. kwoty odszkodowania z tytułu tzw. zakazu konkurencji - ujętej w otrzymanej od płatnika informacji PIT-11 w sytuacji, gdy umowa o pracę jes ...

1. Czy Klub Sportowy może być uznany za „organizację pożytku publicznego”. 2. Czy podatnicy mogliby dokonywać wpłat na rzecz Klubu do wysokości nie przekraczającej 1% należnego podatku dochodowego. 3. W jaki sposób powinny być udokumentowane ewentualne wpłaty i czy podatnik, który złożył już zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2003 rok może złożyć korektę zeznania w związku z wpłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub k ...


dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2005 r. (znak: L.IUS.XVII/415/42/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkoweg ...dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 23.10.2006 r., znak: F/IS/2/06, od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 6.10.2006 r., znak: IS.I/2-4231/19/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie ...

w zakresie zwolnienia z poboru podatku dochodowego usługi sporządzenia raportu świadczonej przez kontrahenta niemieckiego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 umowy polsko-niemieckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 38 ms