Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata prawa do zwolnienia

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od po ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika rozpoczynającego czynności określone w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego? Ustalenie wartości sprzedaży, skutkujące utratą prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług a także skutkującej powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

dotyczy: zapytania z dnia 11.04.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Brzesku w zakresie dotyczącym określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 ...

Podatnik, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU, prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem poczty, rozliczając się z klientem metodą „za pobraniem pocztowym”. Należność za towar jest powiększona o koszt przesłania. Zdaniem podatnika otrzymana w należności wartość kosztu przesłania, nie jest obrotem w myśl ustawy o PTU. Nie należy jej więc wliczać do limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO; w rok ...

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Czy podatnik ma prawo do zwolnienia podmiotowego po wcześniejszym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i złożenia druku VAT-Z ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie ...

Czy podatnik - przedmiotowo zwolniony z VAT-u (usługi weterynaryjne) rozszerzając działalność o podnajem lokalu na cele działalności gospodarczej staje się podatnikiem VAT, czy po przekroczeniu kwoty sprzedaży 10.000 Euro ?

W związku z pismem z dnia 08.03.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wyjaśnia: - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usł ...

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe i sprzedający produkty rolne jest wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r. złożone w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze ...

Generowanie strony w 2 ms