Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz pracowników

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. znak: EP/1522/2003 (data wpływu 21.10.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładc ...

Koszty uzyskania przychodów

Do przychodów pracownika zalicza się wszelkie świadczenia pieniężne lub niepieniężne, jakie uzyskuje on w ramach stosunku pracy, niezależnie od tego, jaka jest ich podstawa prawna, chyba że zostały one wyłączone lub zwolnione z tego podatku na podstawie wyraźnego przepisu ustawy (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pracodawca jako płatnik powinien wliczać do przychodów swoich ...

dot. wysokości stawki podatku dla usług o symbolach PKWiU 60.23.14, 90.00.30, 45.50.10.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.07.2004 r. zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stosowania wysokości podatku od towarów i usług w następujących asortymentach: -usługi samochodem towarowo-osobowym PKWiU 60.23.14 -świadczenie usług nośnikami pod piaskarki PKWiU 90.00.30 -usługi sprzętem drogowym PKWiU 45.50.10. Naczelnik Urzędu ...

1) Czy nieodpłatny dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2) Jakimi dowodami należy dokumentować transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z następującymi zapytaniami: 1. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), nieodpłatny dowóz pracowników do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Spółka, zapewnia swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do pracy, korzystając z usług przewoźnika, przede wszystkim z uwagi na trz ...


Czy kwota wynikająca z różnicy między kosztem wynajmu autobusu (w celu dowozu pracowników Spółdzielni do pracy), a przychodem z tyt. wpłat za przejazdy od pracowników, nie stanowi dla tych pracowników przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym zapytaniu wynika, że siedziba Spółdzielni mieści się w miejscowości xxx, zaś zakład produkcyjny w odległości 4km od biura w yyy. Pracownicy dojeżdżający do pracy nie mogą korzystać z komunikacji publicznej, dlatego Spółdzielnia wynajmuje autobus od PKS w celu dowożenia i odwożenia pracowników od pracy i z pracy. Za wykonanie powyższej usługi PKS wyst ...

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2005r. (data wpływu 11.07.2005r.) uzupełnionego dnia 04.08.2005r. (data wpływu 05.08.2005) firmy: W. P. K. Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji ...

Czy zorganizowane przez pracodawcę dowozy pracowników do pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Sp. z o.o. jest firmą komunikacji miejskiej. Na wniosek kierowców dojeżdżających rano do pracy firma jest zobowiązana zorganizować we własnym zakresie (własnym taborem) dowóz pracowników obsługujących linie komunikacyjne. Zdaniem wnioskodawcy, zorganizowanie dowozu do pracy pracowników obsługujących komunikację miejską jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. ...

Czy czynność przewozu pracowników z zakładu pracy w Legnicy na miejsce prowadzonych prac w Londynie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W dniu 23.11.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął wniosek Podatnika uzupełniony pismem z dnia 03.02.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) ...

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje od firmy transportowej fakturę wykazującą transport np. na odcinku Kołbaskowo - Belgia, przy obciążeniu tą usługą kontrahenta belgijskiego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 46 ms