Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wywóz odpadów (śmieci)


Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osią ...

Stawka podatku dla robót budowlano-montażowych wraz z materiałem oraz dla usług w zakresie utylizacji odpadów?

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z 09.06.2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej połączonego z obróbką tynkarską, wywozem odpadów i ich utylizacją informuję: Jak wynika z pisma Spółka świadczy usługi polegające na wym ...

Czy zaliczając zgodnie z terminem płatności z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym do przychodów należnych w miesiącu (CIT-2), jak i roku (CIT-8) przychody należne z tytułu gospodarki ściekami i wywozu i unieszkodliwiania śmieci należy do kosztów uzyskania zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów bez względu na termin płatności?

Dnia 2 lipca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółkę dotyczące kwestii poszanowania reguł zawartych w art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku osiągania przychodów określonych art. 12 ust. 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbo ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku usług wywozu oraz unieszkodliwiania odpadów w sytuacji, gdy zapłata nastepuje w terminie wcześniejszym niż przewidywany w umowie termin płatności ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z wnioskiem znak: Fn.111,3327/11/03 z dnia 25.06.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na odzysku i transporcie odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznych?

W piśmie z dnia 26.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił, że usługi związane z odzyskaniem i transportem odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznych zakwalifikowane w PKWiU pod pozycją 90.00.23 – 00.00 jako „usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów, pozostałe” do dnia 31.12.2002 r., zgodnie z art. 18 ust. 1 obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. ustawy o podatku VAT opo ...

Czy w związku z art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa moment powstania przychodów w okresie, w którym przypada termin płatności wynikający z faktury, a przypadający na rok 2005, koszty poniesione w roku podatkowym I-XII/2004r. mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów roku 2004?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr. 137 poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko Spółki w sprawie interpretacji art. 15 ust. 1 i 4 w związku z art. 12 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 ...

Podatnik prowadzi działalność w formie spółki z o.o. m. in. w zakresie świadczenia usług gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Rokiem podatkowym w spółce jest rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku rozliczeń z tytułu w/w usług za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktur termin platności, a jeżeli termin nie jest określony ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Stosownie do niniejszego przepisu w przypadku spółki oznacza to, że z faktury potwierdzającej wykonanie usługi w miesiącu grudniu 2004 i wystawionej w tym miesiącu, na której wykazany jest termin platności styczeń 2005 powoduje powstanie przychodu należnego w miesiącu wykonania usługi oraz wystawienia faktury. Koszty związane z wykonaniem tej uslugi ponoszone są zatem w innym roku podatkowym (2004) niż rok powstania przychodu należnego (2005). Zgodnie z art 15 ust. 1 uopdop kosztami uzyskania przychodów są koszt poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie są art. 15 ust. 4 uopdop stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Zgodnie z tymi regulacjami podatnik powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przypadajace na przychody należne dot. miesiąca grudnia 2004 i miesiąca stycznia 2005 r. Specyfika działalności podatnika powoduje, że nie zawsze można dokładnie wyodrębnić koszty uzyskania przychodu związane z konkretną usługą np. tym samym środkiem transportu odbierane są odpady od wielu klientów, dla których obowiązują terminy platności przypadające na miesiac grudzień i styczeń. Poniesione koszty eksploatacji samochodu, koszty osobowe, koszty amortyzacji ubezpieczeń i inne związane są w tym przypadku z przychodami dwóch różnych lat podatkowych. Istnieje konieczność wyodrębnienia kosztów uzyskania związanych z przychodami poszczególnych okresów rozliczeniowych. PYTANIE PODATNIKA W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w róznych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.01.2005r. spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem L.dz. (...) z dnia 20.11.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 24.11.2003 r.), w sprawie określenia stawki podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów o ...

wysokość zastosowanej stawki podatkowej VAT z tytułu świadczenia usług wywozu odpadów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust.1 pkt 1, art. 7, art. 8 ust.1, art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 04 lutego 2005r. (złożonym w dni ...

Generowanie strony w 15 ms