Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż gruntów

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej nabytej 1994 roku jako zwolnionej z podatku VAT ( działki gruntu wraz z budynkami ) podalega opodatkowaniu poadatkiem VAT ?

Będące przedmiotem dostawy budynki są towarami używanymi (nieruchomość nabyta w 1994 roku) i zgodnie z treścią przepisów art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku n ...

Przedmiotem umowy przedwstępnej zawartej w grudniu 2003r. była sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych. 50% należności zostało uiszczone w dniu zawarcia tej umowy. Transakcja sfinalizowana zostanie w czerwcu, czyli na gruncie nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Czy podatkiem VAT winna zostać obłożona cała kwota transakcji oraz w jaki sposób winna być udokumentowana ta transakcja?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, któ ...

Czy sprzedaż gruntów, na rzecz ich użytkowników wieczystych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub mieszkalno - usługowymi podlega opodatkowaniu VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 20 kwietnia 2004 r. nr GNGiK-B-7240/04 Urząd ...

Czy sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Odnośnie rozstrzygnięcia czy dane tereny należy uznać za budowlane lub przeznaczone pod zabudowę zasadne wydaje się odwołanie do przepisów ustawy z dnia 2 ...

1. Czy ustanowienie prawa wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Jeżeli tak, to według jakiej stawki? 2. Czy w przypadku sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie, stawką właściwą dla lokalu opodatkowany będzie również grunt?

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U.Nr 137, poz.926 z póżn.zm/ w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.07.2004 roku , znak FK 01140/256/2004, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje j/n: Ad.1. Zgodnie z art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U.Nr 54, poz.535/ przez świadczenie usług, o których mowa w art.5 ...

Podatnik dokonuje sprzedaży należącego do niego udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, nabytej w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, przeznaczonej następnie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy składowiskowo – przemysłowej . Czy wobec powyższego stanu faktycznego, powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?

W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004r nr 54, poz. 535 ), od 1 maja 2004r grunt jest towarem. Zgodnie z cytowanym przepisem przez towary – rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wy ...

1/ Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym używanych dłużej niż pięć lat ? 2/ Według jakiej stawki opodatkowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd w/w nieruchomości na czas określony i nieokreślony ? 3/ Czy sprzedaż ratalna nieruchomości ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, a oprocentowanie rat zwiększa podstawę opodatkowania?

Odnośnie pytania nr 1 - zgodnie z przepisami art. 41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz.535), sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%.Na podstawie art.43 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 1 i ust.6 pkt 1 i 2 w/w ustawy: - zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przy ...

Czy do sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży oraz gruntu do nich przynależnego należy stosować zwolnienie z podatku VAT, a do pozostałych kosztów jak wyodrębnienie geodezyjne działki itp. zastosować stawkę 22 , -Czy wykonawca robót budowlanych opodatkowanych stawką 7% w myśl nowej ustawy VAT przy wystawianiu faktur częściowych po 1 maja 2004 r. będzie mół zastosować tę samą stawkę , czy 22 %, -Jak opodatkować usługi naukowo- badawcze.

Ad.1 Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ zwalnia sie od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem przywołanego w dalszej części pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy rów ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica), udziałem w nieruchomości wspólnej (zarówno części wspólnych budynku, jak i gruntu) oraz udziału w lokalu użytkowym (kotłownia)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.05.2004 r. (data wpływu do US 17.05.2004 r.), uzupełnione pismami z dnia 4.06.2004 r. i 9.06.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytania w spraw ...

Pytanie Urzędu Miejskiego dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług sprzedaży i darowizny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zabudowane i niezabudowan, budownictwo usługowo - administracyjne, budownictwo usługowo - mieszkalne, gruntów rolnych, sprzedaży mieszkań komunalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste?

Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 22.06.2004 r. nr WRG.JZ.7224-11/04 (wpływ do US 23.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży i darowizny gruntów przeznaczo ...

Generowanie strony w 15 ms