Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacja przepisów

Czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość ponoszonych przez pracodawcę kosztów z tytułu zapewnienia noclegów pracownikom w czasie ich pobytu w delegacji służbowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 r. (znak: DFP/38/04) uzupełnione pismem z dnia 12.03.2004 r. (znak: DFP/43/04) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości ponoszonych przez pracodawcę kosztów z tytułu zapewnienia noclegów pracownikom w czasie ...

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Czy w przypadku wykorzystywania przez Spółkę w ponad 60 % infrastruktury na potrzeby związane z budownictwem mieszkaniowym, należy przyjąć, że związek ten jest na tyle silny, że pozwala na stosowanie 7 % stawki VAT do całości robót budowlano-montażowych oraz remontów?

W przedmiotowej sprawie nie ma możliwości udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie Spółki dotyczy stosowania przez wykonawców usług zleconych przez nią, obniżonej do 7 % stawki podatku w odniesieniu do modernizacji, remontów i robót związanych z bieżącą konserwacją źródeł ciepła wraz z przynależnymi do nich obiektami i urządzeniami jak: kotłownie, s ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wystawianiu faktur dla organizatorów koncertów?

Zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimm i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (...) - z ...

Jaką stawkę podatku VAT stosować należy do świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy jest obowiązany udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi na ich pisemne zapytanie, w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu, w sytuacji gdy regulacje dotyczące gruntów uległy zmianie po 1 maja 2004 r. I. Spółka zawiera z kupującymi umowy przedwstępne, na podstawie których nabywcy dokonują wpłat na poczet zakupu mieszkań w trakcie ich budowy. Pytanie dotyczy pięciu sytuacji: 1. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy, tj. ceny mieszkania (miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej) oraz ceny udziału we współwłasności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 (także zasiedlenie). Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 2. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce po 1 maja 2004. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 3. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka, która nie pokrywała 100% wartości przedmiotu umowy, lecz zgodnie z umową przedwstępną pokrywała 100% wartości udziału we własności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 r. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 4. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka, która nie pokrywała 100% wartości przedmiotu umowy, lecz zgodnie z umową przedwstępną pokrywała 100% wartości udziału we własności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce po 1 maja 2004 r. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 5. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy, tj. ceny mieszkania (miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej) oraz ceny udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 (także zasiedlenie). Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; II. Jeżeli interpretacja organu podatkowego wskazuje inne zasady opodatkowania niż zastosowane przez Podatnika, to Spółka pyta o sposób korygowania deklaracji podatkowych dla podatku VAT III. Pytanie dotyczy obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad I. Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie późnej jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11. Z kolei art. 29 ust. 5 tej ustawy stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gru ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...


Jak należy ustalić symbol PKWiU danego towaru lub usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu: 28.10.2003 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze z ...

Czy można udzielić informacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sytuacji, gdy w tej sprawie toczy się postępowanie podatkowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 01.12.2003 r.), uprzejmie informuje. Na podstawie przywołanego art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzęd ...

Generowanie strony w 14 ms