Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacja urzędu skarbowego

Czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość ponoszonych przez pracodawcę kosztów z tytułu zapewnienia noclegów pracownikom w czasie ich pobytu w delegacji służbowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 r. (znak: DFP/38/04) uzupełnione pismem z dnia 12.03.2004 r. (znak: DFP/43/04) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości ponoszonych przez pracodawcę kosztów z tytułu zapewnienia noclegów pracownikom w czasie ...

1. Czy Klub Sportowy może być uznany za „organizację pożytku publicznego”. 2. Czy podatnicy mogliby dokonywać wpłat na rzecz Klubu do wysokości nie przekraczającej 1% należnego podatku dochodowego. 3. W jaki sposób powinny być udokumentowane ewentualne wpłaty i czy podatnik, który złożył już zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2003 rok może złożyć korektę zeznania w związku z wpłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub k ...

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Czy w przypadku nabycia nieruchomości zabudowanej (budynki, użytkowe i budowle, grunt) od przyszłego kontrahenta podatnika podatku VAT, który nabył nieruchomość w 2002 r., będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji oraz czy przedmiotowa transakcja ze strony kontrahenta podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z fa ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

Jak należy ustalić symbol PKWiU danego towaru lub usługi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2003 r. (wpływ do tutejszego Urzędu: 28.10.2003 r.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze z ...

Czy można udzielić informacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sytuacji, gdy w tej sprawie toczy się postępowanie podatkowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 01.12.2003 r.), uprzejmie informuje. Na podstawie przywołanego art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzęd ...

Jaki jest zakres zastosowania przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, w związku z Państwa pismem z dnia 07.07.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik ur ...

dotyczy skutków podatkowych podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i następne ustawy - Kodeks spółek handlowych dla wspólnika spółki i nowego podmiotu

Na podstawie art. 14a § 1, art. 165a § 1 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2005 r. (bez znaku, wpływ do tut. Urzędu w dniu 4.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie d ...

Czy wypłacane pracownikom świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jest wynagrodzeniem za pracę pracownika i czy podlega zajęciu komorniczemu. W ocenie Wnioskodawcy świadczenia te nie są zaliczane do wynagrodzenia za pracę, co powoduje, że w konsekwencji nie powoduje zajęciu komorniczemu.

W Postanowieniu z dnia 17 maja 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu pierwszej instancji wypłacane pracownikowi świadczenie urlopowe jest elementem treści stosunku pracy, nie jest jednak składnikiem wynagrodzenia zasadniczego. W konsekwencji świadczeń tych nie zalicza się do wynagrodzenia za pracę w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z ...

Generowanie strony w 18 ms