Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata ewidencyjna

dotyczy ewidencjonowania przez Starostwo Powiatowe opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2004 r. (znak: FK.I.0715-4/04, data wpływu 19.02.2004 r.) w sprawie ewidencjonowania opłaty ewidencyjnej, wyjaśnia: Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem, czy opłaty ewidencyjne ...


dotyczy opłat ewidencyjnych od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. (data wpływu do urzędu 9.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - w części dotyczącej podatku od towarów i usług - w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustaw ...

Czy opłata ewidencyjna pobierana za pozytywne badanie techniczne jest zwolniona z VAT?

Odpowiadając na pismo z dnia 22.04.2004 r., które wpłynęło w dniu 26.04.2004 r. oraz pismo uzupełniające z dnia 13.05.2004 r (data wpływu 17.05.2004 r.) w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuję: w ww. piśmie Spółka pyta czy:- prowadząc stację diagnostyczną ( badanie poj ...

Czy pobierane przez Podatnika opłaty depozytowa i ewidencyjna stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży części oraz serwisu samochodów. W związku z prowadzoną działalnością Podatnik zobligowany jest do poboru przy sprzedaży akumulatora ołowiowego opłaty depozytowej w wysokości 30,00 zł w przypadku, gdy kupujący nie przekazał zużytego akumulatora. Od 01 stycznia 2004r. Podatnik pobiera również opłatę ewidencyjna - ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata ewidencyjna z tytułu badania diagnostycznego pojazdu?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 30.12.2003 r. (przesłane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto za pismem znak PP-1/443 1-18/101 371/122/04 z dnia 08.01.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania jest rostrzy ...

- Czy opłata eksploatacyjna za garaż przydzielony na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku od towarów i usług, czy też winna być opodatkowana według stawki 22 % ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.),- art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT,organ podatkowy udziela interpretacji co do zakresu i ...

Czy pobierana opłata ewidencyjna przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi stację diagnostyczną, w związku z czym podczas badania diagnostycznego pobiera opłatę ewidencyjną w wysokości 2,00 zł. Pytanie sprowadza się do tego, czy pobierana opłata ewidencyjna podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów. Zdaniem podatniczki ww. opłata nie podl ...

Generowanie strony w 19 ms