Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: masa spadkowa

Czy spadkobierczynie - obywatelki Kanady, będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) i w jakiej części? Spadkobierczynie na podstawie ustawy nabyły każda po 1/2 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, w skład której wchodzą: lokale użytkowe, garaż oraz lokale mieszkalne. Nieruchomość zajęta jest przez osoby trzecie na podstawie umów najmu. Umowy te zawierane były przez organy administracji samorządowej - działającej po stronie wynajmującego.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 06.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie pr ...

Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ? W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do art. 47 § 1, art. 59 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy – ordynacja podatkowa, art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 ...

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymaną gotówkę ze spółdzielni mieszkaniowej za wymianę stolarki okiennej dokonanej w latach 2001-2002r. przez zmarłego 18 października 2002r spadkodawcę?

Pismem z dnia 21 kwietnia 2004r. wystąpiła Pani z zapytaniem w jaki sposób ma rozliczyć otrzymaną gotówkę ze spółdzielni mieszkaniowej za wymianę stolarki okiennej dokonanej w latach 2001-2002r. przez zmarłą 18 października 2002r. mamę , której jest Pani jedyną spadkobierczynią. Stosownie do art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 97,poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pie ...

Zamierzając wykonać powyższe prawo następca prawny wystąpił do organu podatkowego o stanowisko w kwestii konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ocenie spadkodawcy odziedziczenie prawa odkupu nie podlega przedmiotowemu podatkowi.

Stan faktyczny Osoba wymieniona w postanowieniu sądu stwierdzającym nabycie spadku ujawniła , iż na rzecz spadkodawcy ustanowione zostało prawo odkupu nieruchomości. Prawna ocena stanu faktycznego Przedstawione przez podatnika zagadnienie w pierwszej kolejności sprowadza się do analizy art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego definiującego spadek , jako ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego , przec ...

Jakie są obowiązki banku w świetle art. 19 ust. 3 ustawy o podatkach od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy są obowiązane przy zapłacie długu potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy w wysokości ustalonej pr ...

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa (...) podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

Pod pojęciem „nabycie w drodze spadku" mieści się zarówno nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku jak i nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Sz 254/02 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie uznał zasadność skargi K i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Dyrektora Izby Ska ...

Czy podatnikowi , który w drodze spadku nabył własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn,w sytuacji gdy jest on wraz z żoną w trakcie budowy domu mieszkalnego?

W dniu 21.02.2005 r do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, ...

Czy przychody masy spadkowej, którą Jednostka zarządza stanowią przychod Jednostki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowyn od osób prawnych ?

Dotyczy: Informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie czy przychody masy spadkowej, którą Jednostka zarządza stanowią przychód Jednostki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 30.01.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.01.2004 r. znak : 302/31/04 uzupełnione pismem z dn. 09.02.2004r. ( data wpływu do tut. urzędu 10.02 ...

Czy w opisanej sytuacji wypłacona kwota odszkodowania podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 08.03.2005 r., uzupełnionym w dniu 22.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Generowanie strony w 78 ms