Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie zaległości podatkowej

Czy w świetle obowiązującego prawa zobowiązani jesteśmy do opodatkowania przychodu w postaci odszkodowania z tytułu szkód górniczych, a jeżeli tak to czy istnieją możliwości zwolnienia czy umorzenia całości lub części należnego podatku ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 14.04.2004r. uzupełnionym pismem z dnia 20.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje, że w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego przez Państwa na podstawie ugody odszkodo ...

Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 r. bez znaku, złożone do Urzędu Skarbowego w dniu 10 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. bez znaku, w sprawie: „rezygnacji” z czynności egzekucyjnych, umorzenia z urzędu zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. i za 1996 r. oraz warunków jakie musi Pan spełniać d ...

Czy umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych od niewykonanych zobowiązań skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 23.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dn.15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Sk ...

Czy otrzymane z budżetu państwa przez Izby Pilęgniarek i Położnych środki finansowe na pokrycie kosztów czynności określonych w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Według ust. 2 art. 15 ustawy o VAT działalność gosp ...

Czy umorzenie czynszu za wynajem mieszkania jest traktowane jako nieodpłatne świadczenie, jeśli tak to jaka instytucja prawna mogłaby uwolnić osoby otrzymujące takie nieodpłatne świadczenie od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od tych przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2003 r. (wpływ 17.11.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśnia co następuje: 1) w spraw ...

Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo L.dz. 117/N/2004 z dnia 21.06.2004r. (wpływ 22.06.br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy kwoty ...

W jaki sposób Przedsiębiorstwo może wnioskować o umorzenie istaniejących zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 4, art. 14 b § 1 i 2, oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst ujednolicony Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia 24.01.2005r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po przeanalizowaniu p ...

Czy przedmiotowe środki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku?

Stan faktyczny: Prezydent miasta decyzjami wydanymi na podstawie art. 67§ 1, § 1a i § 2 Ordynacji podatkowej umorzył podatnikowi zaległość w podatku od nieruchomości. Umorzone zaległości zakwalifikowano za okres od I-IV 2004r. do pomocy udzielonej na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, oraz za okres V-VI 2004r. ...


Dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zaliczenia do przychodów z działalności Firmy środków pomocy publicznej w formie umorzenia podatku od nieruchomości,

W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym Wójt Gminy umorzył podatnikowi zaległe raty podatku od nieruchomości za 2005r. w łącznej kwocie 4.796,40 zł.Podatek dotyczył nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej. Przedmiotowa pomoc publiczna została udzielona decyzją Wójta Gminy z dnia 17 czerwca 2005r. jako pomoc de minimis. Podatek od nieruchomości nie został przez podatn ...

Generowanie strony w 6 ms