Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postanowienia

Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na podstawie art. 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) następuje w ramach czynności sprawdzających w formie postanowienia, które jako rozstrzygające o istocie sprawy, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 217 § 2 ordynacji podatkowej).

Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wyłoniła się na tle następującego stanu faktycznego: Urząd Skarbowy w K. decyzją z dnia (...), nr (...), skierowaną do Spółki z o.o. "H." w Katowicach, przedłużył tej Spółce termin zwrotu na rachunek bankowy kwoty różnicy podatku wykazanej w pozycji 67 deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za listo ...

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...Czy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego może być uznane za postanowienie o nieściągalności wierzytelności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.d.o.p oraz czy postanowienie takie obliguje Spółkę do zaliczenia tejże wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w ...

Informacja dla podatnika

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.02.2005 r. (znak: I US.VII/423/248/1/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie sp ...

dotyczy treści postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 11.04.2005 r. (znak: US.Ia/3/415/4-PI/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Pisme ...

dotyczy treści postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 6.06.2005 r. (znak: US.PDOF/415/7-3/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 24.03.2005 r., uz ...

Czy wierzytelność zaksięgowana do przychodów, od których odprowadzono podatki (VAT i dochodowy) jest kosztem uzyskania przychodów w zwiazku z wydaniem przez komornika dla firmy windykacyjnej (jako aktualnego wierzyciela w chwili wydawania postanowienia) postanowienia o bezskutecznej egzekucji oraz zwrotem wierzytelnosci Spółce na podstawie dokumentu Cesji Zwrotnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Jakie są zasady postępowania z samochodem ciężarowym, nabytym w dniu 3.02.2004 r. i rozliczonym w deklaracji VAT-7 za miesiac luty 2004 r. przez Podatnika, który zmarł w dniu 2.05.2005 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego: 06.06.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chr ...

Generowanie strony w 23 ms