Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysokość obrotów

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

- w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) do prowadze ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze wznowieniem przez osobę fizyczną działalności po przerwie, jeżeli prowadziła ww. ewidencję w zlikwidowanej działalności?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2004 r., nr IV/443/8/04/I o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 stycznia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2004 r., ...

Czy do ustalenia obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy sumować obroty z tytułu wynajmu lokalu na cele mieszkalne i lokalu na cele użytkowe?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast zg ...


Obowiązek zainstalowania kolejnej kasy w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami, o działalność handlową w barze piwnym.

W dniu 26.04.2004r Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) złożył w tut. organie zapytanie w zakresie dotyczącym obowiązku zainstalowania kolejnej kasy w ciągu miesiąca od dnia instalacji kasy fiskalnej w taksówce w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami o działalność handlową w bar ...

Zapytaniem z dnia 07.05.2004r. (data wpływu) zwrócił się Pan z prośbą o interpretację przepisów w zakresie kas fiskalnych.W złożonym piśmie stwierdza Pan, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową i handlu stałego i okrężnego artykułami przemysłowymi i spożywczymi.W związku z obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w taksówce osobowej od 01.01.2004r. rozpoczął Pan ewidencję obrotów. Czy w tej sytuacji obowiązuje Pana również ewidencja w działalności handlowej, a jeśli tak to od jakiej kwoty?

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gos ...

Czy obroty osiągane z gier na urządzeniach zręczniościowych bedą podlegały ewidencji na ksaie rejsetrującej.?Czy i od kiedy rozpocząć ewidencję obrotów opodatkowanych na kasie rejestrującej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż podatnicy dokonujący sprzedaży na ...

Czy oddział osoby prawnej powinien zawiadomić organ podatkowy o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z wejściem w życie od 19 kwietnia 2004 r. art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), oraz czy w związku z powyższym konieczne jest, w tym przypadku, dokonanie odczytu z pamięci kasy fiskalnej używanej przez oddział.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 296 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 8 kwietnia 2004 r. (wpływ do organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. W przedmiotowym piśmie zwrócono się z zapytaniem czy oddział osoby prawnej powinien zawiadomić organ podatkowy o zaprzest ...

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 17.05.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów odnośnie stosowania kas rejestrujących informuję, iż stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2004 roku zwalnia się z obowiązku ewidencj ...

Generowanie strony w 14 ms