Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znaczki

Czy sprzedaż znaczków pocztowych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - kiosk z prasą, przy czym część obrotu stano ...

Proszę o udzielenie informacji, czy przy sprzedaży klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym znaczków pocztowych w cenie nominalnej, kupionych uprzednio na podstawie umowy zawartej z Pocztą Polską mam obowiązek pobierać i odprowadzać podatek VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. Mając powyższe na uwadze, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że sprzedaż klientom indywidualnym lub podmiotom gospodarczym znaczków pocztowych w cenie nomin ...

Czy pobieranie odsetek od pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS oraz otrzymywane prowizje od znaków skarbowych winny być sklasyfikowane do usług zwolnionych od podatku (załącznika nr 4 poz. 3 ustaw) ?

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają : 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów, 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5 ) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ud ...

Czy do kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej odpowiadającej 10.000 euro, uprawniającej podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług należy wliczać: 1. Kwoty wyliczonego podatku VAT, 2. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty równej wartości nominalnej znaczków pocztowych, potwierdzonych w Pocztowej Książce Nadawczej przez Pocztę Polską, 3. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty za opakowanie towaru na które są faktury?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 09.02.2004 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarcze ...

Dot. opodatkowania sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich z zakresu filatelistyki.

Dnia 24.05.2004r. wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu zapytanie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pani ... w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prowadzonej przez wnoszącą zapytanie działalności – sklepu filatelistycznego w świetle obowiązującej nowej ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i u ...

Czy przedmiotowa usługa świadczona przez podatnika jest opodatkowana podstawową stawka podatku VAT, czy jest zwolniona z tego podatku. Zdaniem podatnika prowizje i inne postaci wynagrodzenia za pośrednictwo w świadczeniu usług pocztowych są zwolnione od podatku VAT.

Stan faktyczny Pytający jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie umowy agencyjnej zawartej z PPUP „Poczta Polska”, podatnik prowadzi agencję pocztową. Za prowadzenie agencji przysługuje podatnikowi stały miesięczny ryczałt ora dodatkowa opłata prowizyjna od uzyskanych w danym miesiącu przychodów ze sprzedaży usług. Ocena prawna stanu fa ...

Czy sprzedaż znaczków pocztowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 22.08.2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu 25.08.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatko ...

Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów filatelistycznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z prowadzoną działalnością prowadzi sprzedaż towarów filatelistycznych, m.in.: 1.nowości emisyjne P. sprzedawane w formie abonamentu: a) znac ...

Czy Spółka wykonująca usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, kupując znaczki pocztowe naklejane na korespondencji wspólnot, może obciążyć wspólnoty za te znaczki wystawiając fakturę VAT ze stawką zwolnioną?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 marca 2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione ...

Czy wypłacane premie rybakom zamieszkującym w Polsce podlegają opodatkowania podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 29.05.2007 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 29.05.2007 r., (data wpływu 31.05.2007 r.) Instytut ... ... zwrócił ...

Generowanie strony w 18 ms