Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przechowywanie akt

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi archiwum?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004r. (data wpływu 10.05.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, że zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia sie od podatku usługi wy ...

Od 01.10.2001 r. prowadzona jest działalność gospodarczą - archiwizacja akt, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.51.12 – 00.00 jako usługi archiwów. Od września 2002 r. jest Pani podatnikiem podatku VAT. Świadczone usługi opodatkowała Pani stawką podatku VAT w wysokości 22 %. Pyta Pani czy zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) prowadzona działalność w zakresie archiwizacji akt podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 7 %, czy też stawką podatku 22 %.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz. 11 wymienione zostały usługi zwolnione od podatku sklasyfikowane PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorsk ...

W którym momencie powstaje przychód, w rozumieniu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), z tytułu wykonywania usług archiwowania dokumentów, które to usługi bedą świadczone w nastepnych latach podatkowych, natomiast zapłata za ich wykonanie zostanie uiszczona jednorazowo z góry, oraz w jaki sposób tak otrzymane przychody nalezy ewidencjonować w księgach rachunkowych?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego w Wadowicach Nr OP/423 – 3/03 z dnia 10.04.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwierd ...

Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art ...

Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.).Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art.43 ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przechowywaniu akt płacowych i osobowych, klasyfikowanych według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.51.12.

Zgodnie z przedstawionym przez podatnika stanem faktycznym Spółka świadczy usługi polegające na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Spółka posiada wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych uzyskany stosownie do wymogów ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.02.171.1396 z późn. zm.). W związku z powyższym Spółka zwróciła s ...

Czy przychody z tytułu świadczonych usług przechowywania dokumentów na zlecenie podmiotów gospodarczych powinny być rozliczane w czasie, czy w momencie wystawienia faktury.

W dniu 06.06.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął pisemny wniosek wspólników spółki prawa cywilnego z dnia 03.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wspólnicy spółki cywilnej zamierzają podjąć działalność w zakresie przechowywania dokumentów na zlecenie podmiotów gospodarczych. O ...

Czy działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu archiwum zakładowego może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r. przez Panią XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach postanawia uznać stano ...

Czy można dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Wnioskodawca – Spółka Cywilna – prowadzi działalność gospodarczą, rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz prowadzi ewidencje VAT. Wątpliwości wnioskodawcy budzi ustalenie momentu, od którego może dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej firmy. Zdaniem wnioskodawcy można dokonać likwidacji dokumentacji w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych. Po rozpatr ...

Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Generowanie strony w 56 ms