Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot niezarejestrowany

Czy istnienieje obowiązek rejestracji umowy leasingu dotyczącej pojazdu samochodowego, w związku z nową ustawą VAT, do dnia 14.05.2004 r. przez Kantor Wymiany Walut niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT?

W świetle art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w wyniku rejestracji umowy leasingu, przedmiotem której jest samochód, w stosunku do którego przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującym przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku na ...

1. Jaką stawką podatkową VAT należy opodatkować usługi opisane w PKWiU 73.10.00? 2. Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podmioty gospodarcze niebędące podatnikami podatku od towarów i usług, nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju?

Z wyjaśnień podatnika wynika, iż w ramach wykonywanej osobiście działalności gospodarczej świadczy usługi opisane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług według symbolu 73.10.13.00 – grupowanie „Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii”. Odbiorcą przedmiotowych usług jest zleceniodawca z Włoch tj. z terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż dwóch działek budowlanych.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.11.18 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży dwóch działek budowlanych, informuje co następuje: Z przesłanego pisma wynika, iż jest Pan osobą fizyczną pozos ...

Czy podatnik nie zarejestrowany jako podatnik VAT UE ma obowiązek opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Czy podstawą opodatkowania jest wartość netto, czy brutto wynikająca z faktury kontrahenta zagranicznego ? Czy podatek naliczony z tytułu wewnątrzspólnotowego nabycia towaru podlega odliczeniu?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:Pan P. W. nabył w Niemczech kompresor spalinowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W chwili zakupu Podatnik nie był zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wobec tego dostawca niemiecki wystawił fakturę VAT naliczając podatek od wartości dodanej w wysokości 16%. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy podatnik nie posiadający numeru identyfik ...

Czy nieodpłatne przekazanie przez związek pracodawców, w ramach działalności statutowej, kwartalnika branżowego oraz publikacji książkowej stanowi czynność opodatkowaną na podstawie art. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i czy w związku z tym wartość przekazanych publikacji w cenie nabycia należy zaliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 tej ustawy i po przekroczeniu określonego w tym przepisie limitu sprzedaży wystawiać faktury wewnętrzne oraz składać deklaracje podatkowe w zakresie podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2005 r., który wpłynął w dniu 27.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w imieniu właścicieli nieruchomości nieznanych z miejsca pobytu, w sytuacji, gdy podatek ten jest przez Zrzeszenie uiszczany do właściwego urzędu skarbowego natomiast samo Zrzeszenie oraz właściciel nieruchomości podatnikiem VAT nie jest ?

Spółka otrzymała fakturę VAT za czynsz za najem lokalu i wywóz śmieci. Podmiotem wystawiającym jest Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów nie będące zarejestrowanym podatnikiem VAT, ponieważ zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług świadczy ono usługi zwolnione z podatku VAT. Zrzeszen ...

Czy dla potrzeb skorygowania przez sąd informacji PIT-8B mogą zostać wystawione faktury VAT dokumentujące usługi "obrony z urzędu" jeżeli w okresie świadczenia usług adwokaci nie byli zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT?

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W okresie od dnia 01.05.2004r. adwokaci świadczący na zlecenie Sądu usługi tzw. obrony z urzędu nie wystawiali faktur VAT z tytułu należnego im wynagrodzenia. Od wypłacanych adwokatom wynagrodzeń Sąd pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z informacją Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 11.02.2005r. iż pom ...

Czy winien korygować deklarację VAT-7 dla podatku od towarów i usług VAT-7 za poszczególne miesiące 2004r. i 2005r. - obejmujący okres do 13.05.2005r. z uwagi na otrzymane faktury VAT od podmiotu nieuprawnionego do ich wystawiania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 08.08.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 18.08.2005r. i 25.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

Czy jest możliwość odliczenia podatku naliczonego z wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu w przypadku braku rejestracji VAT UE?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpoznaniu wniosku Podatnika, z dnia 08.09.2001 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości od ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towaró ...

Generowanie strony w 83 ms