Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozszerzony zwrot podatku

Jakie warunki musi spełnić podmiot, aby móc skorzystać z uprawnień wynikających z treści przepisu art. 21 ust. 5a ustawy o podatku VAT tj. uzyskać prawo do rozszerzonego zakresu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług?

Przepis art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272), wszedł w życie z dniem 1 października 2002 r. i od tego dnia daje podstawę urzędom skarbowym do rozszerzania zak ...

Jakie warunki winny być spełnione aby można było skorzystać z rozszerzonego zwrotu różnicy podatku od towaru i usług (art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym)?

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Pana z dnia 14.07.2003 r. doręczone do tut. Urzędu w dniu 15.07.2003 r., uzupełnione informacjami udzielonymi do protokołu w dniu 24.07.2003 r. wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Pana jest int ...

Czy trudna sytuacja gospodarcza podmiotu może być przesłanką do zastosowania instytucji rozszerzonego zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 21 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.10.2003 r., uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ...

Generowanie strony w 9 ms