Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiązania gospodarcze

Pytanie Strony dotyczy momentu powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz braku wymogu jej przygotowywania w przypadku odstąpienia od umowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na złożone zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: czy w momencie zawarcia um ...


Czy metoda rozsądnej marży (,,koszt plus")jest prawidłowa dla opisanej struktury współpracy Grupy? Czy podstawa kosztowa opisana w sekcji 2 zapytania podatnika pozwala spełnić założenia metody rozsadnej marzy? Czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi o których mowa w par. 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych? Czy zakres narzutu zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe? Czy przyjęcie dla usługi produkcyjnej tych samych zasad ustalania ceny jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordyn ...

Czy sprzedaż przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki jest z przepisami prawa podatkowego?

dotyczy: informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 29.04.2004 r., nr PP/443-10/04 w sprawie opodatkowania sprzedaży przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor ...

Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

W jaki sposób należy udokumentować transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto Nr DP 423-14-2004 z dnia 21.06.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienion ...

Czy usługi świadczone przez udziałaowca spółki z o. o. na jej rzecz stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach Nr OP/423-5/04 z dnia 02.06.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustawy s ...

Czy przedsiębiorców (osobę fizyczną prowadzącą działalność i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) można uznać za jednostki powiązane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 1995r. jest jednocześnie głównym udziałowcem (99,96%) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą od 2001r. Zgodnie z odpisem z KRS prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. jest osoba fizyczna, będąca jej głównym udziałowcem. Ww. podmiotów gospodarczych nie wiążą umowy, transakcje handlowe w ...

Czy w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną dwóch firm: w kraju i zagranicą można uznać że między tymi firmami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 updof.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 14.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Ska ...

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Generowanie strony w 5 ms