Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zyskiJestem zatrudniony na etacie, nie prowadzę własnej działalności gospodarczej.Niedawno mój pracodawca zaproponował pracownikom Program Akcjonariatu Pracowniczego. Program ten ma polegać na tym, iż pracodawca umożliwia pracownikom zakup swoich akcji na korzystnych warunkach. Pracodawca jest firmą francuską, notowaną na giełdzie w Paryżu, akcje będą nabywane we Francji na rzecz polskich pracowników. Zasady zakupu akcji przez pracowników zostały określone przez Pracodawcę, tak, że cena akcji nabywanych przez pracowników będzie równa średniej kursów otwarcia akcji na giełdzie w Paryżu z 20 ostatnich sesji poprzedzających początek subskrypcji minus 20% czyli de facto cena nabycia ma szanse być niższa od aktualnej ceny giełdowej. Dodatkowo pracodawca będzie zwracał pracownikom część kosztów poniesionych na zakup akcji ( nieco podad 50% ). Pytanie 1. Czy różnica w cenie akcji w stosunku do ceny rynkowej ( mniej więcej wspomniany wyżej upust 20% ) jest w jakikolwiek sposób moim dochodem opodatkowanym podlegającym opodatkowaniu stawką PIT w momencie nabycia przeze mnie tych akcji? Pytanie nr 2. Gdyby natomiast ta różnica była opodatkowana w momencie zakupu, to jak powinienem obliczać zysk w chwili sprzedaży akcji, od którego będzie płacony podatek? Pytanie nr 3. Czy w przypadku sprzedaży akcji ( zlecenie w Polsce, sprzedaż akcji we Francji ) podatek od zysku powinienem płacić wg. zryczałtowanej stawki 19% czy wg zasad ogólnych PIT? Rozumiem również, że ewentualna dopłata ze strony pracodawcy do nabywanych akcji stanowi jak najbardziej przychód opodatkowany stawką PIT oraz opodatkowany ZUS.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące zakupu akcji od pracodawcy na korzystnych warunkach i ich ewentualnej sprzedaży działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Tutejszy organ podziela Pana stanowisko zawarte w pyt. 1 i uważa, że udzielona przez pracodawcę bon ...

Czy i w jaki sposób dochód uzyskany w 2002r. przez oddział niemieckiej spółki komandytowej powinien być opodatkowany w Polsce?

Położony na terenie Polski oddział niemieckiej spółki komandytowej osiągnął za 2002r. zysk przekazywany następnie do tejże spółki. Niemiecka spółka komandytowa posiada ułomną osobo-wość prawną i dla celów opodatkowania w Niemczech traktowana jest jako osoba prawna. Jej kom-plementariuszem jest niemiecka spółka z o.o., której zarząd jest jednocześnie uprawniony do jedno-osobowej i wyłącznej repreze ...

dotyczy kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki akcyjnej i sposobu ich opodatkowania

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2004 r.) w sprawie kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki ...

Czy: - zysk z tytułu zawarcia kontraktu terminowego (dodatnia różnica), powstały, gdy w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest wyższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu; - strata z tytułu zawarcia kontraktu terminowego ( ujemna różnica), powstała, jeżeli w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest niższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi koszt uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:zysk z tyt ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

w jaki sposób opodatkować dochód z umorzonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28.06.2005 r.) o dokonanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej as ...

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków od zysków kapitałowych, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w poniżej przedstawionej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy, a jeżeli tak to w jaki sposób zostanie naliczony ewentualny podatek od zysków kapitałowych: w lipcu 2003 r. oraz w kwietniu 2004 r. za walutę USD nabyłam obligacje Skarbu Państwa też w USD. Kupno odbyło się za pośrednictwem banku na rynku wtórnym (rynek międzybankowy). Jakie skutki podatkowe w stosunku do tych dwóch transakcji przyniesie sprzedaż ww. obligacji w tym roku podatkowym? Wydaje mi się, iż transakcja której dokonałam w lipcu 2003 roku nie powinna podlegać opodatkowaniu, gdyż podatek od zysków kapitałowych pojawił się 01.01.2004 roku. Ponadto w moim odczuciu skoro opodatkowaniu nie podlegają różnice kursowe to podstawę opodatkowania powinna stanowić różnica pomiędzy uzyskanym przychodem (wyrażonym w USD) a poniesionymi kosztami (również wyrażonymi w USD) przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia sprzedaży.

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21.06.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa (art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca ...

Czy w świetle art. 21 i art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonując zapłaty za fakturę wystawioną przez Spółkę z o.o. z siedzibą w Indiach z tytułu udzielonej porady prawnej należy pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%? Rzeczpospolita Polska i Republika Indii podpisały umowę.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnyc ...

Generowanie strony w 14 ms